Innehållet på sidan:

Domstolsbeslut om Asmanex ger stöd åt TLV:s beslutsprinciper

Astmaläkemedlet Asmanex kommer inte heller framöver att ingå i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten i Stockholm delar TLV:s uppfattning att priset för Asmanex är för högt jämfört med likartade läkemedel. Beslutet stärker TLV:s principer för prisjämförelser vid beslut om läkemedel för högkostnadsskyddet.

- Beslutet ger stöd åt vår tolkning av lagen. Förutsättningarna är annorlunda när TLV gör en genomgång av en hel läkemedelsgrupp än vid en nyansökan om subvention för ett enskilt läkemedel. Förvaltningsrätten anser därför att lagen kan tillämpas olika vid genomgångar av läkemedelssortimentet och vid nyansökningar. Onödigt dyra läkemedel ska inte subventioneras när det finns alternativ till lägre pris med likvärdig medicinsk effekt, säger Leif Lundquist, ställföreträdande chefsjurist på TLV.

2007 presenterade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en genomgång av alla då subventionerade läkemedel mot astma, KOL och hosta. Asmanex var dyrare än jämförbara läkemedel.

- Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som går till subvention av läkemedel. Därför uteslöts Asmanex ur högkostnadsskyddet, säger Leif Lundquist.

Under våren 2009 ansökte läkemedelsföretaget på nytt om subvention för Asmanex. Priset var lägre än vid tidpunkten för genomgången 2007. Denna gång såg TLV annorlunda på priset för Asmanex eftersom det var en nyansökan. Då jämförs priset med det lägsta för ett subventionerat jämförbart läkemedel. I genomgångar av läkemedelssortimentet är beslutskriterierna något annorlunda. Då tar utredarna även hänsyn till behovet av en sortimentsbredd av läkemedel. Resultatet kan bli att likartade läkemedel kan ha olika pris inom ett bestämt spann.

Mot denna bakgrund överklagade företaget TLV:s beslut som nu har prövats i domstol.

TLV:s beslut att avslå nyansökan för Asmanex gäller sedan den 28 oktober 2009. Företaget överklagade detta och förvaltningsrätten beslutade den 31 mars 2010 att avslå överklagandet. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.