Innehållet på sidan:

Apoteksmarknaden

Det finns över 1350 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.

Apoteksmarknaden omreglerades år 2009 och öppnades upp för nya aktörer. Apoteksmonopolet hade då funnits sedan 1971. Syftet med omregleringen var ökad tillgänglighet, bättre service, bättre tjänsteutbud på apotek samt låga läkemedelskostnader.

Tillgängligheten till läkemedel är god

Sedan omregleringen har fler apotek, ett ökat öppethållande och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Antalet apotek är nu drygt 400 fler och apoteken har i större utsträckning öppet under både kvällar och helger.

Den omedelbara tillgängligheten till läkemedel på apotek, den så kallade direktexpedieringsgraden, är god. Det visar en analys av drygt 73.000 kundbesök som Sveriges Apoteksförening gjorde i mars 2015. Resultaten från undersökningen visar att apoteken lagerför och kan omedelbart expediera fler än 9 av 10 läkemedel som kunderna efterfrågar. 

Flertalet nyetableringar av apotek har skett i storstadsområden. För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet finns sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om.

Bidrar till kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

På apoteken expedierades cirka 97 miljoner förpackningar 2015, motsvarande cirka 267.000 förpackningar per dag.

Den totala försäljningen via öppenvårds- och distansapotek uppgick till cirka 38 miljarder kronor 2015. Cirka tre fjärdedelar av försäljningen kommer från receptförskrivna läkemedel och andra varor. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel och handelsvaror.

Läkemedel inom periodens vara-utbytet står för mer än 50 procent av alla förpackningar som säljs inom förmånerna, men endast drygt en femtedel av försäljningen. Utbyte av läkemedel på apotek bidrar till det offentligas behov av kostnadskontroll och att kunder inte ska behöva betala onödigt mycket för sina läkemedel.