TLV logotyp

Du är här:

Ansök om glesbygdsbidrag

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2019 ska ha kommit in från tillståndshavaren till TLV senast 1 mars 2020. Ansökan hittar du under "Relaterad information". Där hittar du också en excel-mall för att kontrollräkna de finansiella uppgifterna.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2020, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Underlag som ska bifogas ansökan

Uppgifterna i ansökan ska avse verksamhetsåret 2019. Till ansökan ska apoteket bifoga underlag som visar:

  • att tillståndshavaren inte har skulder för skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten
  • att tillståndshavaren inte är försatt i konkurs eller i likvidation.

Handläggning och beslut

Uppgifter om bidragsgrundande försäljningsintäkter hämtar vi från eHälsomyndigheten.

För att ansökan ska vara komplett måste samtliga uppgifter vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade. Om ansökan inte är komplett kommer vi begära in kompletteringar.

TLVs beslut går inte att överklaga. Vi meddelar berörda apotek i fall där det kan bli aktuellt med avslag eller om uppgifter tillförs ärendet från någon annan än sökande som påverkar TLVs beslut. Apoteket har då möjlighet att yttra sig innan TLV fattar det slutliga beslutet.

Om det sammanlagda beräknade bidraget för de apotek som har rätt till bidrag överstiger de medel som regeringen har avsatt för utbetalning år 2020, gör vi samma procentuella avdrag för alla apotek som har rätt till bidrag.

Senast uppdaterad 13 januari 2020

Frågor

Frågor besvaras av Anneli Lindström och Peter Skiöld