Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Periodens varor

Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken erbjuder sina kunder när de byter ut läkemedel.

Rangordningslista för läkemedel inom periodens vara-systemet för mars 2024

TLV har inte haft möjlighet att ta fram en periodens vara-lista för mars 2024.

Som stöd för apotek, distributörer och läkemedelsföretag publiceras istället en rangordningslista, där förpackningsstorleksgrupperna är sorterade utifrån lägsta pris/minsta enhet i respektive förpackningsstorleksgrupp. En första uppdaterad lista med korrekta försäljningspriser publicerades 22 februari.

Listan uppdateras varje arbetsdag med frivillig information från företagen om ett läkemedel är beställningsbart eller ej. Den statusinformation som finns från läkemedelsföretagen är läkemedelsföretagens egen, den kan inte kvalitetssäkras av TLV. TLV kan inte uppdatera listan utifrån anmälningar från apotek.

Undantagshantering för periodens vara under mars månad

TLV har fattat beslut om att göra undantag från bestämmelser om utbyte för varor inom periodens vara-systemet under mars månad. Detta innebär att apoteken kan expediera en vara som finns tillgänglig på det lokala apoteket, även om varan för tillfället inte har det lägsta priset/enhet i förpackningsstorleksgruppen.

Beslutet och information om praktisk hantering har skickats ut till alla apotek den 23 februari 2024.

 

Tjänsten ej tillgänglig

  • Just nu är tjänsten för anmälan om otillgänglighet av periodens vara inte tillgänglig.
  • TLV kan inte heller ta emot sådana anmälningar via e-post eller telefon. I de fall periodens vara inte är tillgänglig ska expedierande farmaceut i första hand expediera reserver och i andra hand de läkemedel som har det lägsta priset av det som är beställningsbart för apoteken.
  • TLV kommer inte att publicera en periodens vara-lista för mars.

 

För mer information läs om IT-attacken

Information till apotek.

Information till läkemedelsföretag

Information om att ansöka om prisändring på blankett

Kontakta oss

Läkemedelsföretag ska anmäla ändringar av tillhandahållande av periodens vara till periodensvara@tlv.se

Apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla det till oss via Anmälan om tillgänglighet för periodens vara

Frågor om periodens vara kan ställas till periodensvara@tlv.se

Läkemedelsverket beslutar

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara och grupperar dessa i utbytesgrupper. TLV delar sedan in läkemedlen utifrån storleken på förpackningarna. Denna indelning kallas förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad blir det läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet periodens vara. Förutom att läkemedlet ska ha lägst pris måste läkemedelsföretaget bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla läkemedlet till hela marknaden, med en tillräcklig hållbarhet, under hela prisperioden.

Med tillräcklig hållbarhet menas att förpackningarna vid utlämnande från apotek har en hållbarhet som är tillräcklig för patientens hela förväntade användningstid och minst ytterligare två månader.

Periodens vara är inte alltid billigast

Det händer att det finns läkemedel som är markerade med nej i periodens vara-listan trots att de är billigare än periodens vara. Den vanligaste anledningen till det är att företaget inte bekräftat till TLV att läkemedlet kan tillhandahållas under aktuell prisperiod.

Apotek som har en vara kvar i lager som varit periodens vara en viss prisperiod kan slutförsälja denna 15 dagar in i kommande period, förutsatt att varan fanns i lager på apoteket sista dagen i prisperioden. Detta gäller både om varan var periodens vara på den ursprungliga listan och om den uppgraderats till periodens vara under prisperiodens gång. Slutförsäljningen ska ske till det pris som gällde föregående prisperiod.

I listan är periodens varor markerade PV samt grönfärgade

I listan över periodens varor, som du hittar till nedan på sidan, är periodens varor grönmarkerade och betecknas PV. De två reservalternativen är gulmarkerade och betecknas R1 respektive R2.

Listan över periodens vara är inte en prislista. För aktuella priser hänvisar vi till vår prisdatabas.

Periodens varor som endast kan expedieras på dosapotek

Dos- och sjukhusförpackningar kan ibland utses till periodens vara. Detta beror på att dosapotek omfattas av samma regelverk som öppenvårdsapotek och listan för periodens vara gäller för både dos-och övriga öppenvårdsapotek.

I de fall där periodens vara inte uppfyller behandlingskriterierna på grund av att förpackningen endast är godkänd för dosdispensering kan den expedierande farmaceuten göra ett s.k. farmaceutiskt undantag och välja den av TLV utsedda reserven inom samma förpackningsstorleksgrupp.

För att förtydliga vilka förpackningar i listan över periodens vara som enbart är till för dosdispensering, publicerar vi varje månad även en lista över dosförpackningar som är periodens vara respektive reserver. Vi gör inga löpande uppdateringar av denna lista. Uppgifterna om vilka produkter som är dosförpackade kommer från läkemedelsföretagen.

Läkemedelsföretag ska anmäla tillgänglighetsproblem

För att en vara ska bli periodens vara för en viss prisperiod måste läkemedelsföretaget ha bekräftat till TLV att varan kan tillhandahållas under hela den aktuella prisperioden.

När en vara blivit periodens vara i sin förpackningsstorleksgrupp för en viss prisperiod och möjligheten att tillhandahålla varan för denna prisperiod förändras, ska det aktuella företaget  anmäla förändringen via mejl till periodensvara@tlv.se.

Tillsyn över apotek och läkemedelsföretag

Genom tillsyn kontrollerar vi att aktörer på apoteksmarknaden, till exempel apotek och läkemedelsföretag, följer reglerna för utbyte. Avsikten är att kunden ska få periodens vara såvida det inte finns något hinder, till exempel av medicinska skäl.

Vi följer upp att läkemedelsföretagen tillhandahåller de varor som de meddelat TLV inför en försäljningsperiod. TLV följer även upp att apoteken säljer utbytbara varor enligt reglerna för generiskt utbyte. TLV kan besluta om sanktionsavgift till de läkemedelsföretag som inte uppfyller sin tillhandahållandeskyldighet. Sanktionsavgiften ökar för de läkemedelsföretag som upprepade gånger inte har tillhandahållit periodens vara.

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 februari 2024
Till toppen