Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Periodens varor

Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken erbjuder sina kunder när de byter ut läkemedel.

E-portalen för närvarande är nedstängd.

För att svara på tillgänglighetsförfrågan eller om du har frågor, mejla periodensvara@tlv.se

När det är dags att bekräfta tillhandahållande för nästa periodens vara-lista, mejla tillhandahållande@tlv.se

E-ansökan (för ansökningar för nya läkemedel och prisändringar) fungerar som vanligt.

TLV kommer att skicka ut information när e-portalen åter är tillgänglig.

Kontakta oss

Läkemedelsföretag ska anmäla ändringar av tillhandahållande av periodens vara till periodensvara@tlv.se

Apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla det till oss via Anmälan om tillgänglighet för periodens vara

Frågor om periodens vara kan ställas till periodensvara@tlv.se

Läkemedelsverket beslutar

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara och grupperar dessa i utbytesgrupper. TLV delar sedan in läkemedlen utifrån storleken på förpackningarna. Denna indelning kallas förpackningsstorleksgrupper.

Varje månad blir det läkemedel i varje förpackningsstorleksgrupp som har lägst försäljningspris per enhet periodens vara. Förutom att läkemedlet ska ha lägst pris måste läkemedelsföretaget bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla läkemedlet till hela marknaden, med en tillräcklig hållbarhet, under hela prisperioden.

Med tillräcklig hållbarhet menas att förpackningarna vid utlämnande från apotek har en hållbarhet som är tillräcklig för patientens hela förväntade användningstid och minst ytterligare två månader.

Periodens vara är inte alltid billigast

Det händer att det finns läkemedel som är markerade med nej i periodens vara-listan trots att de är billigare än periodens vara. Den vanligaste anledningen till det är att företaget inte bekräftat till TLV att läkemedlet kan tillhandahållas under aktuell prisperiod.

Apotek som har en vara kvar i lager som varit periodens vara en viss prisperiod kan slutförsälja denna 15 dagar in i kommande period, förutsatt att varan fanns i lager på apoteket sista dagen i prisperioden. Detta gäller både om varan var periodens vara på den ursprungliga listan och om den uppgraderats till periodens vara under prisperiodens gång. Slutförsäljningen ska ske till det pris som gällde föregående prisperiod.

I listan är periodens varor markerade PV samt grönfärgade

I listan över periodens varor, som du hittar till nedan på sidan, är periodens varor grönmarkerade och betecknas PV. De två reservalternativen är gulmarkerade och betecknas R1 respektive R2.

Listan över periodens vara är inte en prislista. För aktuella priser hänvisar vi till vår prisdatabas.

Periodens varor som endast kan expedieras på dosapotek

Dos- och sjukhusförpackningar kan ibland utses till periodens vara. Detta beror på att dosapotek omfattas av samma regelverk som öppenvårdsapotek och listan för periodens vara gäller för både dos-och övriga öppenvårdsapotek.

I de fall där periodens vara inte uppfyller behandlingskriterierna på grund av att förpackningen endast är godkänd för dosdispensering kan den expedierande farmaceuten göra ett s.k. farmaceutiskt undantag och välja den av TLV utsedda reserven inom samma förpackningsstorleksgrupp.

För att förtydliga vilka förpackningar i listan över periodens vara som enbart är till för dosdispensering, publicerar vi varje månad även en lista över dosförpackningar som är periodens vara respektive reserver. Vi gör inga löpande uppdateringar av denna lista. Uppgifterna om vilka produkter som är dosförpackade kommer från läkemedelsföretagen.

Läkemedelsföretag ska anmäla tillgänglighetsproblem

För att en vara ska bli periodens vara för en viss prisperiod måste läkemedelsföretaget ha bekräftat till TLV att varan kan tillhandahållas under hela den aktuella prisperioden.

När en vara blivit periodens vara i sin förpackningsstorleksgrupp för en viss prisperiod och möjligheten att tillhandahålla varan för denna prisperiod förändras, ska det aktuella företaget  anmäla förändringen via mejl till periodensvara@tlv.se.

Tillsyn över apotek och läkemedelsföretag

Genom tillsyn kontrollerar vi att aktörer på apoteksmarknaden, till exempel apotek och läkemedelsföretag, följer reglerna för utbyte. Avsikten är att kunden ska få periodens vara såvida det inte finns något hinder, till exempel av medicinska skäl.

Vi följer upp att läkemedelsföretagen tillhandahåller de varor som de meddelat TLV inför en försäljningsperiod. TLV följer även upp att apoteken säljer utbytbara varor enligt reglerna för generiskt utbyte. TLV kan besluta om sanktionsavgift till de läkemedelsföretag som inte uppfyller sin tillhandahållandeskyldighet. Sanktionsavgiften ökar för de läkemedelsföretag som upprepade gånger inte har tillhandahållit periodens vara.

 

Om Periodens Vara (PV) listan

Det är ett levande dokument som ändras löpande under månaden, till exempel vid leveransproblem av utsedd PV. Filerna visar den första definitiva PV-listan för respektive månad som de såg ut vid publiceringstillfället.

2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Definitiv PV-lista februari 2024.xlsx Excel, 806 kB. Excel     806 kB
Definitiv PV-lista januari 2024.xlsx Excel, 811 kB. Excel     811 kB
Definitiv PV-lista mars 2024.xlsx Excel, 845 kB. Excel     845 kB
Definitiv PV-lista april 2024.xlsx Excel, 825 kB. Excel     825 kB
Definitiv PV-lista maj 2024.xlsx Excel, 840 kB. Excel     840 kB

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sidinformation


Senast uppdaterad
14 juni 2024