Innehållet på sidan:

Tillsyn

I tillsynen kontrollerar vi att aktörerna på apoteks- och läkemedelsmarknaderna följer regelverket. Målet är dels att varken skattebetalare eller landsting ska betala för mycket för läkemedel, dels att bidra till konkurrens på lika villkor.

TLV kontrollerar följsamheten till förmånslagen och TLV:s föreskrifter. Dessa reglerar bland annat läkemedelspriser inom högkostnadsskyddet och apotekens skyldighet att byta till läkemedel med lägst pris.

Tillsynsprocessen – en kontinuerlig uppföljning

Vi granskar ständigt försäljningen av utbytbara receptförskrivna läkemedel på apoteken. Det ger oss information om följsamheten till reglerna.

Vi tar emot anmälningar

Den som upplever att aktörer inte följer reglerna kan anmäla det till oss. Det kan till exempel röra felaktig försäljning av andra varor än periodens vara, fel priser, eller otillåtna rabatter. Vi utreder och vidtar eventuella åtgärder.

Åtgärder mot aktörer som bryter mot regler

Om vi identifierat en regelavvikelse vidtar vi åtgärder för att den inte ska upprepas. När vi bedömer att avvikelsen får betydande ekonomiska konsekvenser för skattebetalare och landsting och/eller stor inverkan på apoteks- respektive läkemedelsmarknaderna öppnar vi ett tillsynsärende. Detta leder fram till ett tillsynsbeslut, ibland förenat med vite.

Förebyggande åtgärder för att öka följsamheten till reglerna

Vi genomför utredningar som övergripande beskriver hur aktörerna på läkemedels- och apoteksmarknaderna agerar. Vi förtydligar även tolkningar av reglerna så att det blir lättare att göra rätt.