TLV logotyp
TLV logotyp

Kammarrätten går på TLV:s linje gällande insulinpumpars fjärrkontroller

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i den del som avser fjärkontroller samt avslår överklagandena beträffande vårt beslut den 25 april 2012. Kammarrätten fastställer därmed TLV:s beslut att insulinpumparna och fjärrkontrollerna inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Den 24 april 2012 beslutade vi att insulinpumpar och fjärrkontroller inte ska vara subventionerade och ingå i förmånssystemet. Besluten togs mot bakgrund av att vi inte anser att de är förbrukningsartiklar.

Fyra företag som står bakom produkterna överklagade vårt beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fastslog att insulinpumparna inte är att betrakta som förbrukningsartiklar och därför inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. I ett av målen, Medtronic AB mot TLV, återförvisade förvaltningsrätten en del av ärendet till TLV för ny prövning om fjärrkontrollerna kan anses nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel samt om produkterna är kostnadseffektiva.

TLV överklagade förvaltningsrättens beslut om återförvisning för ny prövning av fjärrkontrollerna till kammarrätten. Medtronic AB och Roche Diagnostics Scandinavia AB överklagade förvaltningsrättens beslut att insulinpumparna inte är att betrakta som förbrukningsartiklar till kammarrätten.

Dom från Kammarrätten i Stockholm kom den 11 juli 2014 och i den domen fastslogs att varken fjärrkontroller eller insulinpumpar är att betrakta som förbrukningsartiklar.

Under skälen för sin bedömning hänvisar kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom den 30 april 2014. I avgörandet bedömer HFD att förbrukningsartiklar ska vara förhållandevis enkla och mindre kostsamma produkter som har en begränsad livslängd.

Kammarrätten konstaterar att även om insulinpumpars livslängd i regel är kortare än garantitiden, inte i sig medför att produkterna behöver falla utanför begreppet förbrukningsartikel men anser ändå att det inte rör sig om den typ av enklare och mindre kostsamma artiklar av förbrukningskaraktär som avses i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Domarna har vunnit  laga kraft den 11 augusti 2014.

Publicerad 22 augusti 2014