Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Hygropax inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Hygropax (klortalidon) tabletter 25 mg är ett tiazidbesläktat diuretika och har indikationen vid högt blodtryck (hypertoni), ödem vid hjärtsvikt samt korttidsbehandling av annat ödem. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Hygropax motsvarar kostnaden.

De mest relevanta jämförelsealternativen till Hygropax är tiaziddiuretika, det vill säga hydroklortiazid (Esidrex och Hydroklortiazid Evolan) och bendroflumetiazid (Salures). Dessa tillhör samma läkemedelsgrupp som Hygropax och har samma godkända indikationer (indikation både vid hypertoni och ödem).

Salures har ett likvärdigt eller lägre pris jämfört med hydroklortiazid vid doser som bedöms ge likvärdig blodtryckssänkning och får därför anses som det mest relevanta jämförelsealternativet. Priset för Hygropax 25 mg är lägre än för hydroklortiazid vid jämförbar dos, men högre per tablett jämfört med Salures vid jämförbar dos om 5 mg.

Företaget har inte bifogat några jämförande studier som visar på fördelar av klortalidon jämfört med bendroflumetiazid som motiverar det högre priset. Företaget har inte bifogat någon hälsoekonomisk utvärdering som underlag för det högre begärda priset. Det är därför inte visat att Hygropax är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Hygropax inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
8 april 2013