Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Repatha ingår inte i högkostnadsskyddet

Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår inte i högkostnadsskyddet.

Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner. Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner.

Repatha sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Repatha har på hjärt-kärlsjuklighet och död. TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in. Förutom osäkerheten i vilken effekt Repatha har på förekomsten av hjärt- kärlhändelser är det heller inte känt hur stor risken är att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos olika patientgrupper.

Högt pris för Repatha

Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt LDL-kolesterol är mycket stort. Kostnaden för Repatha är hög och det är mycket få patienter för vilka läkemedlet skulle kunna vara kostnadseffektivt. De flesta patienter når sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och Ezetrol.

Det är svårt att säkerställa att endast de patienter som har störst behov av ett ytterligare behandlingsalternativ för höga blodfetter skulle få Repatha. En begränsad subvention för Repatha skulle bli komplicerad och svår för vården att följa. Det är heller inte möjligt att följa upp hur en begränsad subvention av Repatha efterlevs i vården eftersom det i dagsläget inte finns nationella register med tillfredställande täckningsgrad som kan användas.

Vid begränsad subvention är risken stor att även andra patienter, som inte har lika stor nytta av behandling med Repatha, skulle få läkemedlet. Eftersom kostnaden för Repatha är hög skulle det kunna få stora ekonomiska konsekvenser för landstingen om läkemedlet används till patientgrupper där behovet är mindre. Det riskerar att tränga undan annan mer angelägen hälso- och sjukvård.

Livslång behandling

Kostnaden för Repatha är hög samtidigt som det är stora osäkerheter kring hur stor nyttan av behandlingen är. För de flesta patienter skulle Repatha vara en livslång behandling. När kostnaderna är höga ställs större krav på att företaget ska visa på vilken nytta behandlingen har och att osäkerheterna inte är för stora.

Läkemedelsföretaget har inte visat att nyttan av behandling med Repatha motsvarar den höga kostnaden.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Repatha inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2015