Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV beslutar att Imbruvica inte ska ingå i högkostnadsskyddet vid mantelcellslymfom

Imbruvica (ibrutinib), filmdragerad tablett om 560 mg, för behandling av så kallat recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att kostnaden för behandling med Imbruvica är rimlig i förhållande till nyttan vid mantelcellslymfom.

Mantelcellslymfom, MCL, är en vanligen aggressiv och spridd cancersjukdom som påverkar B-lymfocyter vilka normalt finns i lymfkörteln. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.

Den aktiva substansen ibrutinib i Imbruvica är en hämmare av enzymet Brutons tyrosinkinas, BTK. Bindningen av ibrutinib till BTK i elakartade B-lymfocyter leder till att den elakartade cellens överaktiva signalvägar stängs av och att antalet cancerceller minskar.

Företagets subventionsansökan för Imbruvica gäller styrkan 560 mg, filmdragerad tablett, som endast är avsedd att användas vid MCL.

Subventionsansökan gäller hela det godkända användningsområdet recidiverande eller refraktär R/R MCL, det vill säga patienter med återfall i sjukdomen eller där sjukdomen inte svarat på senaste erhållna behandling. Företaget har dock även argumenterat för subvention med begränsning till patienter med så kallad cytostatikarefraktär sjukdom eller för vilka behandling med rituximab-baserade cellgiftskombinationer, så kallad kemoimmunterapi, av andra skäl inte är lämpliga.

Då det saknas direkt jämförande kliniska studier som utvärderat den relativa effekten, det vill säga effekten av Imbruvica i förhållande till jämförelsealternativen, används indirekta metoder. Indirekta jämförelser av studier innebär att bedömningar kring relativ effekt är förenade med en mycket hög osäkerhet.

För hela patientgruppen med R/R MCL bedömer TLV att det saknas belägg för att Imbruvica har bättre effekt jämfört med jämförelsealternativet kemoimmunterapi i form av substanserna bendamustin i kombination med rituximab. Även då TLV, rent hypotetiskt, applicerar ett antagande om att Imbruvica har en bättre effekt än jämförelsealternativet i analysen, blir kostnaden i förhållande till nyttan av behandlingen högre än vad TLV normalt accepterar för tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. TLV bedömer därför att kostnaden för behandling med Imbruvica vid R/R MCL inte är rimlig.

För den begränsade gruppen cytostatikarefraktära patienter bedömer TLV att Imbruvica är en mer effektiv behandling än jämförelsealternativet bortezomib.
För patientgruppen med cytostatikarefraktär MCL bedömer TLV att även bästa stödjande behandling är ett relevant jämförelsealternativ. Enligt TLV:s bedömning är det dock inte möjligt att dra slutsatser om den relativa effekten mellan Imbruvica och bästa stödjande behandling utifrån det underlag företaget kommit in med för denna jämförelse. Detta eftersom metoden som underlaget bygger på är alltför osäker.

TLV bedömer att företaget inte har visat att det ansökta priset för Imbruvica står i rimlig relation till dess fördelar jämfört med bortezomib eller bästa stödjande behandling vid cytostatikarefraktär MCL.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Imbruvica inte ska ingå i högkostnadsskyddet vid mantelcellslymfom.

Beslutet fattades den 19 mars 2020.

Imbruvica kapsel 140 mg samt Imbruvica filmdragerad tablett i styrkorna 140 mg, 280 mg, 420 mg ingår som tidigare i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention till patienter med kronisk lymfatisk leukemi som tidigare fått behandling eller som har en kromosomavvikelse; 17p-deletion eller en genmutation; TP53-mutation.

Sidinformation


Publicerad
24 mars 2020