Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Wakix ingår inte i högkostnadsskyddet

Wakix (pitolisant) som behandlar vuxna patienter med narkolepsi, med eller utan så kallad kataplexi, ingår inte i högkostnadsskyddet.

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Vanliga symptom är extrem dagtrötthet, sömnattacker och kataplexi, som kan beskrivas som plötslig kraftlöshet och en känsla av förlamning.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som hög eftersom det är en kronisk sjukdom med stor påverkan på patienternas livskvalitet.

Narkolepsi behandlas vanligen med en kombination av centralstimulantia (modafinil och/eller metylfenidat) mot dagsömnighet och SSRI/SNRI eller natriumoxibat mot kataplexi.

En kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden per dag för Wakix är högre än för jämförelsealternativet modafinil. Företaget har inte kunnat visa att den högre kostnaden för Wakix är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen ger, sett till hela patientpopulationen.

Företaget har även kommit in med underlag för en begränsad patientpopulation (patienter som inte erhållit tillfredsställande respons av behandlingar i tidigare linjer), där Wakix jämförs mot ingen tilläggsbehandling. TLV bedömer dock att underlaget rymmer stora osäkerheter. Med TLV:s justeringar i den hälsoekonomiska modellen ökar kostnaden till en nivå som inte bedöms som rimlig i förhållande till effekten.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Wakix inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
25 september 2020