Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Epidyolex oral lösning ingår inte i högkostnadsskyddet

Epidyolex (cannabidiol) är en tilläggsbehandling till klobazam för behandling av krampanfall vid epilepsisyndromen Lennox-Gastauts syndrom eller Dravets syndrom. Den 28 september 2020 beslutades att Epidyolex inte ingår i högkostnadsskyddet.

Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom är kroniska och svårbehandlade epileptiska syndrom som vanligtvis debuterar under småbarnsåren. Båda syndromen är förknippade med mentala och fysiska handikapp och patienterna har ett stort och ofta livslångt vårdbehov. Samsjuklighet är vanligt och patienterna har en kraftigt förkortad livslängd. Svårighetgraden för båda syndromen är mycket hög.

TLV bedömer att Epidyolex har en relevant behandlingseffekt när den ges i kombination med klobazam men att det finns flera osäkerheter kring den långsiktiga behandlingseffekten. Dels har patienterna i företagets långtidsstudier behandlats med en dubbelt så hög dos som den rekommenderade underhållsdosen, dels saknas information om behandlingseffekten efter tre år.

Epidyolex har en annorlunda verkningsmekanism än övriga tillgängliga antiepileptiska läkemedel och TLV bedömer att det kan utgöra en fördel för vissa patienter, både avseende behandlingseffekt och biverkningar.

Nyttan med behandling med Epidyolex påverkar i första hand livskvaliteten och inte överlevnaden. Då det saknas kliniska studier som utvärderar livskvalitet bedömer TLV att livskvalitetsvinsterna för patienter med DS och LGS är förknippade med mycket höga osäkerheter.

TLV anser även att det råder stora osäkerheter kring kostnaden för personlig assistans. Det saknas evidens som visar på ett minskat behov av assistans vid färre epileptiska anfall.

TLV bedömer att kostnader förknippade med behandling av Epidyolex är underskattade. Det råder höga osäkerheter kring doseringen av Epidyolex och doseringen har stor betydelse för resultatet i den hälsoekonomiska analysen.

Med TLV:s justeringar i den hälsoekonomiska modellen ökar kostnaden till en nivå som inte bedöms som rimlig i förhållande till effekten. Kostnaden överstiger den som TLV tidigare accepterat vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Epidyolex inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 september 2020.

Sidinformation


Publicerad
29 september 2020