TLV logotyp
TLV logotyp

Farydak ingår inte i högkostnadsskyddet

Farydak (panobinostat) för behandling av vuxna patienter med återfall av och/eller behandlingsresistent multipelt myelom som fått minst två tidigare behandlingar inklusive bortezomib och ett så kallat immunmodulerande läkemedel kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar en typ av vita blodkroppar, plasmaceller i benmärgen. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en medianålder på 72 år vid diagnos. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ med symtom som blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan.

TLV bedömer svårighetsgraden för multipelt myelom som mycket hög då tillståndet är fortskridande (progredierande), medför sänkt livskvalitet, saknar bot och leder till en för tidig död. Behandlingen av patienter med återfall av multipelt myelom syftar till att stabilisera patientens sjukdom och därmed förlänga livet.

Farydak innehåller den aktiva substansen panobinostat som hör till en grupp läkemedel som kallas deacetylashämmare. Farydak förhindrar tilllväxt av plasmaceller och minskar antalet cancerceller. Farydak används alltid tillsammans med två andra läkemedel, bortezomib och dexametason.

TLV bedömer att Imnovid (pomalidomid) i kombination med dexametason, Imnovid i kombination med bortezomib och dexametason samt Imnovid i kombination med cyklofosfamid och dexametason är relevanta behandlingsalternativ till behandling med Farydak i kombination med bortezomib och dexametason.

Mot bakgrund av att företaget inte har visat hur behandlingen med Farydak i kombination med bortezomid och dexametason förhåller sig varken när det gäller effekt eller kostnad i relation till de relevanta jämförelsealternativen bedömer TLV att kostnaden för Farydak inte är rimlig.

Publicerad 25 februari 2022

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter