Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vesoxx ingår inte i högkostnadsskyddet

Vesoxx (oxybutyninhydroklorid) ingår inte i högkostnadsskyddet. Läkemedlet används vid behandling av vuxna och barn över sex år som har frekventa urinträngningar och trängningsinkontinens på grund av överaktiv blåsa orsakad av så kallad neurogen blåsrubbning.

Vesoxx är en lösning som injiceras direkt i urinblåsan via en kateter, och används endast om patienten inte tål biverkningar av oxybutynin i tablettform.
Neurogen blåsrubbning innebär att patienten inte kan styra tömningen av urinblåsan, vilket kan leda till frekventa urinträngningar, upprepade urinvägsinfektioner, höga tryck i övre urinvägarna, störningar i urinblåsans funktion, urinläckage och allvarlig njurskada.

TLV bedömer att oxybutynin administrerat via kateter (Oxybutynin Unimedic) är relevant jämförelsealternativ till Vesoxx för barn som inte kan ta oralt oxybutynin. Skälen till bedömningen är att Oxybutynin Unimedic har samma substans och användningsområde som Vesoxx samt att kostnaden för Oxybutynin Unimedic har bedömts vara rimlig i förhållande till den nytta det ger för barn upp till 18 år (se dnr 724/2018).

TLV bedömer att oxybutynin administrerat via kateter (Vesoxx) har jämförbar effekt med oxybutynin administrerat via kateter (Oxybutynin Unimedic) eftersom läkemedlen innehåller samma mängd aktivt ämne, dosering och beredningsform.

Till följd av TLV:s bedömningar angående jämförbar effekt mellan läkemedlen, har TLV utgått från en kostnadsjämförelse mellan Vesoxx och Oxybutynin Unimedic som grund för den hälsoekonomiska bedömningen. TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Vesoxx är högre jämfört med läkemedelskostnaden för Oxybutynin Unimedic.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Vesoxx inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 15 juni 2023.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2023
Till toppen