Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xalkori ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xalkori (crizotinib) mot avancerad lungcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 februari 2014. Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad.

Xalkori används för att behandla avancerad icke småcellig lungcancer. Lungcancer är en mycket svår sjukdom. Cancerformen är den femte vanligaste  i Sverige och den är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken.

Xalkori ska enbart användas av patienter vars cancer har en viss mutation i en gen som kallas för "ALK"-genen. Innan behandling med Xalkori påbörjas måste patienten genomgå en undersökning som bekräftar att tumörcellerna har en sådan mutation.

Xalkori ska användas till patienter som inte fått tillräcklig effekt av de läkemedel som används som första behandling vid avancerad lungcancer. Det är visat att Xalkori förlänger tiden tills patientens sjukdom förvärras jämfört med det relevanta jämförelsealternativet pemetrexed. Vi bedömer att kostnaden för Xalkori är rimlig med hänsyn till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad.

Det finns en osäkerhet kring hur det faktiska utfallet kommer att bli i den kliniska vardagen. Om effekten på överlevnad samt hur man väljer patienter för behandling med Xalkori inte stämmer överens med de antaganden som företaget har angett i sin analys, kan frågan om läkemedlets kostnadseffektivitet komma i ett annat läge. Därför förenas beslutet med villkoret att företaget ska komma in med en hälsoekonomisk analys. Analysen ska baseras på hur patienter väljs ut för behandling och användningsmönstret för Xalkori i Sverige samt klinisk effekt av läkemedlet vid den typen av användning.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xalkori ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet endast som behandling för patienter med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer.

Beslutet gäller från och med den 28 februari 2014.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2014