Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tyverb ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Tyverb som innehåller den aktiva substansen lapatinib och används vid metastaserad HER-2 positiv bröstcancer, ingår från och med den 3 februari 2015 i högkostnadsskyddet med begränsning.

Läkemedlet godkändes 2008 i kombination med kapecitabin. Under 2010 fick Tyverb en utökad indikation, i kombination med aromatashämmare, och 2013 godkändes även Tyverb i kombinationsbehandling tillsammans med trastuzumab (Herceptin). TLV:s utvärdering gäller Tyverb i kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som har progredierat på tidigare behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi.

Att patienten är hormonreceptornegativ innebär att patienten inte kan behandlas med hormonterapi. Svårighetsgraden för metastaserad bröstcancer som progredierat trots behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi bedöms vara hög.

Företaget har jämfört kombinationsbehandlingen av trastuzumab och Tyverb med bästa understödjande behandling. TLV har konsulterat en expert inom området som verifierat att den patientgrupp som indikationen gäller behandlas med trastuzumab och Tyverb i tredje linjen. Därför anser även TLV att en jämförelse mot bästa understödjande behandling är relevant.

Kombinationen trastuzumab och Tyverb har i klinisk studie visat på en förbättrad total överlevnad för hormonreceptornegativa patienter med 8,3 månader (median) jämfört med lapatinib i monoterapi.

Företaget uppskattar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Tyverb i kombination med trastuzumab vid denna indikation till 680 000 kronor jämfört med bästa möjliga omvårdnad.

En kostnad på 680 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår bedöms som rimlig med hänsyn tagen till tillståndets svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Tyverb ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning för behandling endast i kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som har progredierat på tidigare behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi.

Beslutet gäller från och med den 3 februari 2015.

Sidinformation


Publicerad
4 februari 2015