Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Attentin ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Attentin (dexamfetaminsulfat) för behandling av ADHD (hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 maj 2015. Läkemedlet ingår endast i högkostnadsskyddet som ett alternativ när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms kliniskt otillräckligt.

Attentin tas som en oral tablett en eller två gånger om dagen. Läkemedlet används för behandling av barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot ADHD. Långsiktig nytta av Attentin ska omvärderas regelbundet.

Dexamfetamin, den verksamma substansen i Attentin, har använts under lång tid för behandling av ADHD och har i publicerade studier visats ha en klinisk effekt jämförbar med andra centralstimulerande medel så som metylfenidat och lisdexamfetamin.

Biverkningarna liknar de för andra centralstimulerande medel, men eftersom dexamfetamin är kortverkande är risken för missbruk och beroende större. Därför bör Attentin användas i andra hand när metylfenidat visats vara otillräckligt i enlighet med indikationen. Kort- och långverkande dexamfetaminpreparat kan ha olika effekt och biverkningar vid olika tidpunkter på dygnet och därför anser TLV att det kan finnas ett behov av båda typerna av preparat.

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) är ett långverkande dexamfetaminpreparat som omvandlas till dexamfetamin i kroppen. Elvanse används liksom Attentin som andrahandspreparat efter metylfenidat vid ADHD-behandling. TLV bedömer att kostnaden per milligram dexamfetamin är likvärdig för Attentin och Elvanse då hänsyn tagits till den totala försäljningen av de olika styrkorna av Elvanse under förra året.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Attentin ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat behandling med metylfenidat och där effekten bedömts som kliniskt otillräcklig.

Beslutet gäller från och med den 22 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2015