Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Toujeo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Toujeo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade blodsockerfall. För typ 1-diabetes ska Toujeo subventioneras utan begränsning.

Toujeo är en förfylld injektionspenna som används vid behandling av diabetes hos vuxna för att reglera blodsockernivån.

Den aktiva substansen i Toujeo är insulin glargin 300, vilket är en långverkande insulinanalog med ny beredningsform av insulin glargin 100 (Lantus). Den högre koncentrationen hos Toujeo medför en lägre injektionsvolym, vilket kan vara en stor fördel hos patienter med höga insulindoser. Det krävs vidare 10-18 % högre dos (räknat i antal enheter) av Toujeo i jämförelse med Lantus, för att åstadkomma likvärdig effekt på HbA1c-värdet.

Toujeo ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 mars 2016.

Toujeo subventioneras generellt för patienter med typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes subventioneras Toujeo endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier (lågt blodsocker).

Jämförelse med Lantus och Abasaglar

Det har gjorts fyra grundläggande kliniska studier i vilka det gjorts direkta jämförelser mellan Toujeo och Lantus. Studierna visar att Toujeo, i fråga om sänkning av blodsockernivån (mätt i HbA1c), inte har sämre klinisk effekt än Lantus. Hypoglykemier kan uppstå om insulindosen överskrider behovet. Toujeo har i studierna visat sig leda till en något lägre frekvens av hypoglykemier hos diabetes typ-2 patienter. Detta har dock inte visats för diabetes typ-1 patienter.

TLV bedömer att Abasaglar är relevant jämförelsealternativ. TLV anser vidare att prisförhållandet mellan Toujeo och de medellångverkande insuliner som används i första hand vid typ 2-diabetes är liknande de för Lantus och Abasaglar.

Mot denna bakgrund finner TLV att Toujeo, i likhet med Abasaglar och Lantus, ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. TLV finner vidare att Toujeo, i likhet med Abasaglar och Lantus, är ett kostnadseffektivt förstahandsval vid behandling av typ 1-diabetes och ska därför subventioneras utan begränsning för denna patientgrupp.

Beslutet gäller från och med 23 mars 2016.

Sidinformation


Publicerad
29 mars 2016