Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xeljanz ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xeljanz (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna.

Xeljanz är en tablett med ny verkningsmekanism. Den hämmar de så kallade januskinaserna JAK1, JAK2 och JAK3, vilket leder till minskad inflammation i lederna. Xeljanz ökar därmed sortimentet av läkemedel på området och därmed även möjligheterna till individuell behandling.

TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet är den TNF-hämmare med samma indikation som i nuläget har lägst behandlingskostnad. Vid måttlig till svår reumatoid artit är det Benepali. TLV bedömer, i likhet med SBU*, att det inte finns stöd för att det föreligger signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-hämmare på gruppnivå vid gemensamma indikationer, som till exempel vid reumatoid artrit.

I en fas III-studie utvärderades effekt och säkerhet för tofacitinib samt för TNF-hämmaren adalimumab jämfört med placebo.  Tofacitinib uppvisar jämförbar klinisk effekt med adalimumab i jämförelse mot placebo.

Beslutet gäller från och med den 21 april 2017.

* Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Sidinformation


Publicerad
25 april 2017