Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dupixent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Dupixent (dupilumab), som är avsett för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som är i behov av systemisk behandling, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av torr hud, eksem och intensiv klåda. Svår atopisk dermatit kan ofta leda till sömnpåverkan, psykiska problem, sjukskrivningar och begränsningar i patientens val av yrke och fritidsaktiviteter.

Dupixent har i kliniska studier visat god effekt på atopisk dermatit även för en svårbehandlad grupp av patienter där ciklosporin inte har haft effekt. Behandling med Dupixent leder till minskad inflammation på huden som i sin tur leder till mindre eksem och minskad klåda. Eftersom den utvärderade patientgruppen saknar ytterligare effektiva behandlingsalternativ bedömer TLV att ingen behandling är det mest relevanta jämförelsealternativet till Dupixent.

Patienter som inte svarar på sin behandling av atopisk dermatit erhåller ändå symtomlindrande behandlingar som är resurskrävande. När patienten svarar på behandling och minskar sin användning av symtomlindrande behandlingar, minskar även vårdens kostnader.

TLV bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för patienter med svår atopisk dermatit som saknar andra effektiva behandlingsalternativ är ca 400 000 kronor.

Till följd av osäkerheter kring om endast den utvärderade patientgruppen kommer att förskrivas Dupixent samt om användningen av Dupixent leder till den förväntade minskningen av vårdresurser, har beslutet förenats med två uppföljningsvillkor. Dels att företaget senast den 31 augusti 2019 ska redovisa vilka och hur många systemiska läkemedel, utöver glukokortikoider, som patienter som förskrivits Dupixent tidigare har använt mot atopisk dermatit. Dels att företaget senast den 31 december 2020 ska visa vilken skillnad i resursutnyttjande behandling med Dupixent ger upphov till.

Beslutet gäller från och med den 18:e maj 2018.

Sidinformation


Publicerad
24 maj 2018