Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lokelma ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Lokelma (natrium-zirkonium-cyklosilikat), som används för behandling av hyperkalemi hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Lokelma subventioneras för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 till 5, med eller utan kronisk hjärtsvikt, för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt samt för patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom.

Hyperkalemi innebär för höga halter av kalium i blodet och kan leda till muskelsvaghet, förlamning, kammarflimmer och plötslig hjärtdöd. De studier som ligger till grund för subventionsansökan är gjorda på en patientgrupp med bland annat kronisk njursjukdom i stadier 3 och 4 och kronisk hjärtsvikt.

Företaget har lämnat in ett hälsoekonomiskt underlag som analyserar nyttan av behandling med Lokelma för två patientgrupper med hyperkalemi, patienter med kronisk njursjukdom i stadier 3 och 4 (med eller utan kronisk hjärtsvikt) och patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Lokelma är Resonium för patienter med kronisk njursjukdom. Resonium har en lägre läkemedelskostnad per dag än Lokelma. För patienter där Resonium inte är lämpligt kan Veltassa användas. TLV anser att Lokelma och Veltassa har jämförbar effekt och har därför jämfört läkemedelskostnaderna med varandra över olika behandlingslängder och doseringar. Lokelma är ett mindre kostsamt alternativ än Veltassa. TLV bedömer därför att kostnaden för behandling med Lokelma är rimlig för patienter med kronisk njursjukdom i stadier 3 till 5 för vilka behandling med Resonium inte är lämpligt.

Vidare bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ för patienter med kronisk hjärtsvikt är justering av befintlig läkemedelsbehandling för bakomliggande sjukdom, samt kostråd. TLV bedömer att Lokelma har en bättre kaliumsänkande effekt än jämförelsealternativet. Företaget har kommit in med en analys där kostnaden ställs i relation till den extra nytta som Lokelma medför för denna patientgrupp. TLV bedömer att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan för patienter med kronisk hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom.

Beslutet gäller från och med den 25 januari 2019.

Sidinformation


Publicerad
25 januari 2019
Till toppen