Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Innovair Nexthaler ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Innovair Nexthaler (beklometasondipropionat/formoterol), som används för regelbunden behandling av astma och behandling av svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Innovair Nexthaler endast subventioneras för patienter med astma, när kombinationsbehandling (ICS och LABA) är lämplig.

Innovair Nexthaler är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, beklometasondipropionat som är en inhalationssteroid och formoterol som är en långverkande så kallad beta-2-stimulerare. Dessa läkemedel kallas ICS respektive LABA.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framför allt ut ur lungorna. Patienterna upplever att det piper i bröstet, de kan känna sig andfådda, uppleva tryckkänsla över bröstet och få hosta. KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Sjukdomen leder till en försämring över tid och läkemedelsbehandling ges för att minska förekomsten av akuta försämringsepisoder samt för ökad livskvalitet.

Företaget har endast lämnat in ett hälsoekonomiskt underlag som analyserar nyttan av behandling med Innovair Nexthaler för patienter med astma som behandlas med medel- respektive högdos. TLV har därför inte kunnat utvärdera om kostnaden för att behandla patienter med KOL med Innovair Nexthaler är rimlig.

TLV bedömer att kombinationsläkemedel inom gruppen inhalationspulver ICS och LABA är relevanta jämförelsealternativ till Innovair Nexthaler. De läkemedel i denna grupp med lägst pris är Salflumix Easyhaler för medeldos och Bufomix Easyhaler för högdos.

TLV bedömer att kostnaden för Innovair Nexthaler är rimlig i förhållande till den extra nytta som läkemedlet medför, för patienter med astma som behandlas med medel- respektive högdos.

Mot denna bakgrund ingår Innovair Nexthaler i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter med astma, när kombinationsbehandling (ICS och LABA) är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 14 juni 2019.

Sidinformation


Publicerad
17 juni 2019