Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lorviqua ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Lorviqua (lorlatinib) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med så kallad ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer vars sjukdom har fortskridit efter behandling med Alecensa (alektinib) eller Zykadia (ceritinib) som första ALK-hämmare eller efter behandling med Xalkori (krizotinib) och minst en annan ALK-hämmare.

Lungcancer är en sjukdom med snabbt sjukdomsförlopp som ofta upptäcks först när sjukdomen hunnit sprida sig till andra organ. TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet är fortskridande, saknar bot och leder till kort förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV anser att platinumbaserade cellgifter är det huvudsakliga behandlingsalternativet till Lorviqua. Det saknas kliniska studier som jämfört effekten mellan Lorviqua och platinumbaserade cellgifter, men indirekta jämförelser visar att effekten av Lorviqua är en överlägsen behandling. Studier har visat att behandling med platinumbaserade cellgifter endast ger en ytterst begränsad effekt hos den aktuella patientgruppen.

TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår ligger inom intervallet 730 000 till 980 000 kronor för Lorviqua jämfört med platinumbaserade cellgifter. TLV bedömer att denna kostnad är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Lorviqua ska ingå i högkostnadsskyddet med en begränsning.

Beslutet gäller från och med den 27 september 2019.

Sidinformation


Publicerad
30 september 2019
Till toppen