Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ajovy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ajovy (fremanezumab) som är en förebyggande behandling av migrän ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november 2019. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.

För att säkerställa att begränsningen till patienter med kronisk migrän följs och att behandlingen ges till de patienter som har störst behov, anser TLV att de läkare med störst erfarenhet av behandling med patienter med kronisk migrän är de läkare som ska skriva ut Ajovy med subvention.

Migrän karaktäriseras av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Det krävs ofta sängläge under attackerna. Migrän delas in i episodisk migrän och kronisk migrän. Kronisk migrän definieras i enlighet med den internationella klassifikationen ICHD-3 som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk.

Ajovy som innehåller substansen fremanezumab är en förebyggande behandling för patienter med migrän. Fremanezumab är en så kallad human monoklonal antikropp som verkar genom att blockera aktiviteten hos den så kallade CGRP-molekylen, som sätts i samband med migrän (CGRP står för kalcitoningenrelaterad peptid).

Fremanezumab har visats minska antalet migrändagar mer än behandling med placebo. I de kliniska studierna sågs få biverkningar och dessa var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad.

För patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar bedömer TLV att läkemedlet Aimovig (erenumab) är det mest relevanta jämförelsealternativet. TLV bedömer att effekten av behandling med Ajovy är jämförbar med effekten av behandling med Aimovig. För dessa patienter bedömer TLV att kostnaden för Ajovy är rimlig i förhållande till nyttan som läkemedlet ger.

TLV anser att det är viktigt att effekten av Ajovy följs upp med en så kallad huvudvärksdagbok i enlighet med behandlingsrekommendationer.

Sidoöverenskommelse

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och regionerna enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Ajovy minskar.

Ajovy är föremål för ordnat införande i regionerna. Regionernas råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att komma med en rekommendation om hur Ajovy ska användas i vården.

Beslutet gäller från och med den 1 november 2019.

Sidinformation


Publicerad
24 oktober 2019