Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dupixent ingår i högkostnadsskyddet vid svår astma med begränsning

Dupixent (dupilumab), som är avsett för tilläggsbehandling av patienter med svår och otillräckligt kontrollerad astma, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Dupixent är ett biologiskt läkemedel som hämmar olika signalvägar som anses vara involverade i de inflammatoriska processerna vid astma. Detta bidrar till att minska inflammationen och leder till färre astmaanfall och förbättrade symtom. När behandling med Dupixent sätts in behandlas patienten redan med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar) och har trots detta fortfarande symtom.

Begränsningen innebär

Den begränsande subventionen innebär att läkemedlet endast subventioneras för två delvis överlappande patientgrupper. I den första gruppen finns patienter med samtida förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO (kväveoxid i utandning). I den andra gruppen finns patienter som behandlas med så kallade orala kortikosteroider, OCS, i doser som ger ökad risk för biverkningar eller patienter där det finns omständigheter som gör att patienten inte kan behandlas med OCS.

Studier har visat att tillägg av Dupixent minskar risken för perioder då patienternas hälsotillstånd försämras jämfört med ingen ytterligare behandling. Studier visar även att patienter som behandlas med Dupixent förbättras så mycket att dosen OCS kan minskas jämfört med om patienten inte får någon ytterligare behandling.

Patienter aktuella för behandling med biologiska läkemedel behandlas idag framför allt med Nucala och Xolair. TLV bedömer att Nucala, Xolair och enbart standardbehandling är relevanta behandlingsalternativ.

Det finns inga direkt jämförande studier mot Nucala och Xolair. Företaget har därför tagit fram indirekta jämförelser för att utvärdera effekten av Dupixent relativt dessa behandlingsalternativ. TLV bedömer att företagets indirekta jämförelse är förenad med osäkerheter bland annat kring effekten av Dupixent över tid. TLV bedömer också att det inte är tillräckligt visat att Dupixent har bättre effekt än Nucala och att det finns en liten bättre effekt i jämförelsen mot Xolair.

TLV bedömer att kostnaden i förhållande till nyttan för Dupixent är rimlig för den begränsade gruppen patienter. TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag.

Sidoöverenskommelsen innebär att företaget ska betala tillbaka en del av kostnaden för Dupixent till landstingen. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad för den begränsade patientgruppen.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2019