Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny beredningsform av Subutex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Subutex (buprenorfin) i den nya beredningsformen depotlösning administreras subkutant, det vill säga ges under huden, en gång i månaden. Buprenorfin kan minska drogbehovet hos patienter som är beroende av opioider.

Subutex sublinguala resoribletter, det vill säga tabletter som placeras i munhålan där de löses upp, samt flera andra beredningsformer av buprenorfin ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Subutex depotlösning är Buvidal depotlösning och sublinguala resoribletter som båda innehåller buprenorfin. Buvidal kan ges en gång i månaden och subventioneras endast för patienter vid opioidberoende när sublingual läkemedelsbehandling inte bedöms lämplig eller gett avsedd effekt. Sublinguala resoribletter ges dagligen.

Läkemedelskostnaden för Subutex depotlösning motsvarar läkemedelskostnaden för Buvidal när Buvidal ges månadsvis. Läkemedelskostnaden för Subutex depotlösning är högre än för sublingualt buprenorfin.

Patienter som är välfungerande på sublingualt buprenorfin kan i stor utsträckning ta läkemedlet själva. För patienter där underhållsbehandling med sublingualt buprenorfin inte fungerar som önskat skulle långverkande beredningsformer av buprenorfin kunna vara ett alternativ. För de patienterna bedöms läkemedelskostnaden vara rimlig och därmed finns skäl att begränsa subventionen för långverkande Subutex på motsvarande sätt som för Buvidal.

Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter när sublingual läkemedelsbehandling vid opioidberoende inte bedöms vara lämplig eller har gett avsedd effekt.

Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad för den begränsade patientgruppen.

Beslutet gäller från och med den 26 mars 2021.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2021