Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Erleada ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Erleada (apalutamid) som används för att behandla vissa former av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till läkemedlets nuvarande godkända indikationer från och med den 1 maj 2021.

Subventionsbegränsningen innebär att Erleada endast subventioneras för behandling av vuxna män med 1) icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom, 2) metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT).

TLV har utvärderat följande två användningsområden för Erleada:

Högrisk-nmCRPC

Högrisk-nmCRP är en speciell form av prostatacancer som har slutat svara på kastrationsbehandling men där sjukdomen ännu inte hunnit metastasera det vill säga sprida sig. Kastrationsbehandling ges i syfte att sänka testosteronnivåerna. En annan benämning på kastrationsbehandling är androgen deprivationsterapi, ADT.

TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

Vid högrisk-nmCRPC ges Erleada tillsammans med ADT. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till denna kombination utgörs av enbart ADT.

Studiedata visar att patienter som behandlades med Erleada i kombination med ADT är metastasfria och lever längre jämfört med patienter som enbart får ADT.

mHSPC

mHSPC är en speciell form av prostatacancer som hunnit sprida sig trots att cancern fortfarande är känslig för ADT. Det kan även handla om patienter som ännu inte behandlats med ADT men som uppvisar metastaser redan vid diagnostillfället.

TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

Vid mHSPC ges Erleada tillsammans med ADT. TLV bedömer att det finns tre relevanta jämförelsealternativ till denna kombination: enbart ADT, docetaxel i kombination med ADT och Zytiga i kombination med prednisolon och ADT.

Studiedata visar att patienter som behandlas med Erleada i kombination med ADT lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som enbart får ADT. Kombinationen Erleada och ADT gör även att patienterna, totalt sett, lever längre.

Det finns inga studier som, direkt, jämför Erleada plus ADT med docetaxel plus ADT eller med Zytiga plus prednisolon plus ADT. Baserat på indirekta jämförelser drar TLV slutsatsen att kombinationen Erleada plus ADTär en effektivare behandling än kombinationen docetaxel plus ADT. TLV bedömer samtidigt behandlingseffekterna av kombinationen Erleada plus ADT och Zytiga plus prednisolon plus ADT som jämförbara.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Erleada som innebär att behandlingskostnaderna för Erleada minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Erleada är rimlig i förhållande till nyttan för patienter i de utvärderade användningsområdena.

Beslutet gäller från och med den 1 maj 2021.


Sidinformation


Publicerad
27 april 2021