Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Talzenna ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Talzenna (talazoparib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 juni 2021. Begränsningen innebär att Talzenna endast subventioneras för patienter som inte är lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi (cellgift).

Talzenna används för att behandla vuxna patienter med medfödd förändring i BRCA-generna som har HER2-negativ bröstcancer som har spridit sig eller växt till trots tidigare behandling. Patienterna ska tidigare ha behandlats med så kallad antracyklin och/eller en taxan, förutsatt att patienterna ansetts lämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer ska tidigare ha fått hormonell behandling, eller ha bedömts som olämpliga för sådan behandling.

Prognosen för patienter som Talzenna är avsedd för är dålig. Femårsöverlevnaden för dessa patienter är cirka 25 procent och medianöverlevnad är cirka två till tre år. TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

Patienter med medfödd förändring i BRCA-generna utgör en grupp av patienter med olika subtyper av bröstcancer, vilket också innebär att behandlingen av dessa patienter är komplex. TLV anser därför att både platinumbaserad och icke-platinumbaserad kemoterapi är relevanta jämförelsealternativ för patienter som kan behandlas med Talzennas.

Studie visar att patienter som behandlas med Talzenna försämras långsammare i sin sjukdom och har något förbättrad hälsoreleterad livskvalitet jämfört med om de hade fått icke-platinumbaserad kemoterapi. Däremot bedömer TLV att det inte är visat att patienter som behandlas med Talzenna lever längre jämfört med om de hade fått icke-platinumbaserad kemoterapi. Platinumbaserad kemoterapi ingick inte som behandlingsalternativ i företagets studie. Därför har TLV inte kunnat uppskatta hur effekten av Talzenna förhåller sig till effekten av behandling med platinumbaserad kemoterapi. TLV antar utifrån det underlag som finns att effekten av Talzenna är jämförbar med platinumbaserad kemoterapi.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Talzenna som innebär att behandlingskostnaderna för Talzenna minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är TLV:s bedömning att kostnaden i förhållande till nyttan för Talzennas hela godkända användningsområde inte är rimlig. Däremot bedömer TLV att kostnaden i förhållande till nyttan är rimlig för en begränsad grupp patienter, det vill säga de patienter som inte är lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi.

Sidinformation


Publicerad
21 maj 2021
Till toppen