Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ledaga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 23 april 2022 ingår Ledaga (klormetin) i högkostnadsskyddet med begränsning. Ledaga är ett läkemedel mot cancer som används på huden för att behandla kutant T-cellslymfom av mycosis fungoides-typ (CTCL av MF-typ) hos vuxna.

Mycosis fungoides (MF) är den vanligaste typen av så kallade primära kutana T-cellslymfom (CTCL). Stadium av sjukdomen fastställs utifrån graden av påverkan på hud, lymfkörtlar, eventuell spridning till blodet och metastaser. Sjukdomen är kronisk och kan ge många symtom med stor påverkan på huden. Målet med behandling är främst att få kontroll på sjukdomen och att lindra symtom.

Ledaga är en gel som innehåller det verksamma ämnet klormetin. Ämnet påverkar DNA och proteiner genom en kemisk reaktion som kallas alkylering. Den gör att cellerna skadas och hämmar deras förmåga till delning. Detta påverkar framför allt celler med hög förmåga att växa och dela sig, som till exempel cancerceller.

Subventionsansökan för Ledaga avser behandling av MF-CTCL hos vuxna patienter som tidigare fått behandling med mjukgörande krämer, kortisonkrämer eller ljusbehandling.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer att Targretin (bexaroten) utgör relevant jämförelsealternativ till Ledaga. Företaget utvärderar effekten av klormetin gel i förhållande till bexaroten genom en så kallad naiv indirekt jämförelse. Denna visar på en jämförbar andel patienter som uppnådde fullständig eller delvis tillbakagång av hudförändringar. TLV kan därmed inte konstatera någon skillnad i behandlingseffekt mellan klormetin gel och bexaroten.

Det finns ett stort behov av fler behandlingsmöjligheter för patienter med MF och TLV anser att Ledaga kan utgöra ett värdefullt behandlingsalternativ efter ljusbehandling. Detta till en kostnad som är lägre än den för Targretin.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ledaga ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till behandling av MF-CTCL hos vuxna för vilka ljusbehandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 23 april 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 april 2022