Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lumykras ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Lumykras (sotorasib) ingår i högkostnadsskyddet som ensam behandling av vuxna med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC) med så kallad KRAS G12C-mutation vars sjukdom har fortskridit efter tidigare behandling.

Varje år drabbas cirka 4 200 personer av lungcancer i Sverige. Icke småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste lungcancerformen. Cirka 11 till 14 procent av alla patienter med NSCLC har KRAS G12C-mutation. Svårighetsgraden av sjukdomen bedöms som mycket hög eftersom tillståndet är fortskridande, saknar bot och leder till en förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.

Lumykras är en selektiv KRAS G12C-hämmare som blockerar cancercellernas tillväxtstimulerande signaler, vilket hämmar tumörcellernas delning och spridning.

TLV bedömer att docetaxel, som är en cellgiftsbehandling, är relevant jämförelsealternativ till Lumykras inom det användningsområde Lumykras är godkänt för. Det finns för närvarande inga resultat från direkt jämförande studier mellan Lumykras och docetaxel. En indirekt jämförelse visar att patienter som behandlas med Lumykras lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som får docetaxel och att den totala överlevnadstiden är längre med Lumykras.

Det finns osäkerheter i den indirekta jämförelsen och det hälsoekonomiska underlaget. Baserat på nuvarande kunskap är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Lumykras är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen vid tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Mot bakgrund av ovanstående har TLV beslutat att Lumykras ska ingå i högkostnadsskyddet. Eftersom studier pågår för ytterligare användningsområde begränsas subventionen till det nuvarande godkända användningsområdet, det vill säga ensam behandling av vuxna med framskriden NSCLC med KRAS G12C-mutation vars sjukdom har fortskridit efter tidigare behandling.

Beslutet gäller från och med den 26 augusti 2022.

Sidinformation


Publicerad
31 augusti 2022