Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tepmetko ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Tepmetko (tepotinib) ingår i högkostnadsskyddet som ensam behandling av vuxna med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC) med mutationer som leder till så kallad METex14‑skipping, efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande cellgifter.

Varje år drabbas cirka 4 200 personer av lungcancer i Sverige. Icke småcellig lungcancer (NSCLC) är den vanligaste lungcancerformen. Cirka tre till fyra procent av alla patienter med NSCLC har mutationer som leder till METex14‑skipping.

Tepmetko är en målinriktad MET-hämmare som blockerar den så kallade MET-receptorn och hämmar tillväxten av celler och främjar att celler dör i tumören.

Prognosen för patienter som Tepmetko används för är dålig. Studier indikerar att medianöverlevnaden är under ett år för patienter som inte har behandlats med MET-hämmare. Svårighetsgraden av sjukdomen bedöms som mycket hög eftersom tillståndet är fortskridande, saknar bot och leder till en förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att cellgiftsbehandlingen docetaxel är relevant jämförelsealternativ till Tepmetko för det användningsområde Tepmetko är godkänt för. Det finns inga resultat från direkt jämförande studier mellan Tepmetko och docetaxel. En indirekt jämförelse visar att patienter som behandlas med Tepmetko lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som får docetaxel och att patienters totala överlevnadstid är längre med Tepmetko.

Det finns osäkerheter i den indirekta jämförelsen och det hälsoekonomiska underlaget. Så kallade trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Tepmetko som innebär att behandlingskostnaderna för Tepmetko minskar. Sidoöverenskommelsen är en del av TLV:s beslutsunderlag. Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Tepmetko är rimlig i förhållande till nyttan.

Mot bakgrund av ovanstående har TLV beslutat att Tepmetko ska ingå i högkostnadsskyddet. Eftersom studier pågår för ytterligare användningsområden begränsas subventionen till det nuvarande godkända användningsområdet, det vill säga ensam behandling av vuxna med framskriden NSCLC med mutationer som leder till METex14‑skipping, efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande cellgifter.

Beslutet gäller från och med den 1 maj 2023.

Sidinformation


Publicerad
21 april 2023