Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dupixent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för ytterligare en patientgrupp

Dupixent (dupilumab) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning för behandling av patienter med svår atopisk dermatit (en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med klåda och eksem) och för patienter med otillräckligt kontrollerad astma. Nu subventioneras Dupixent även för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår prurigo nodularis (en inflammatorisk hudsjukdom med klåda och knutor i huden) när konventionell systemisk behandling (behandling som ges i tablettform eller som en injektion) gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Prurigo nodularis är en inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av att patienten har haft kronisk klåda under minst sex veckor och, som en följd av klådan, utvecklat knutor på kroppen. Dupixent innehåller den aktiva substansen dupilumab, en antikropp som är utformad för att fästa vid interleukin 4 och interleukin 13 (IL-4 och IL-13) och blockera deras aktivitet. Genom detta minskar dupilumab inflammationen och lindrar patientens symtom.

Företaget har ansökt om en förmånsbegränsning som avser behandling av patienter med prurigo nodularis när konventionell topikal (det vill säga behandling som appliceras på huden) eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Dupixent för patienter som haft otillräcklig effekt av, eller inte är lämpliga för, konventionell topikal behandling är metotrexat eller ciklosporin. Företaget har inte kommit in med någon jämförelse mot dessa preparat och TLV utvärderar därmed endast patienter som haft otillräcklig effekt av eller inte är lämpliga för konventionell systemisk behandling.

TLV bedömer att patienter med måttlig till svår prurigo nodularis som haft otillräcklig effekt av eller inte är lämpliga för behandling med konventionell systemisk behandling saknar behandlingsalternativ. TLV bedömer därmed att relevant jämförelsealternativ till Dupixent för denna patientgrupp utgörs av inget tillägg till bästa understödjande vård. Vidare bedömer TLV att Dupixent har bättre effekt än inget tillägg till bästa understödjande vård med avseende på lindring av klåda, minskat antal knutor och livskvalitet relaterad till hudhälsa.

Kostnaden för behandling med Dupixent, med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen, är lägre än vad TLV vanligtvis bedömer som rimlig vid tillstånd med hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dupixent ska ingå i högkostnadsskyddet för vuxna patienter med måttlig till svår prurigo nodularis vilka är aktuella för systemisk behandling och hos vilka konventionell systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 20 oktober 2023.

Sidinformation


Publicerad
20 oktober 2023