Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Roclanda ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Roclanda (en fast kombination av latanoprost och netarsudil) används för att sänka ögontrycket hos patienter med öppenvinkelglaukom (grön starr) eller okulär hypertoni (förhöjt ögontryck) och ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte tolererar betablockerare och för vilka behandling med två separat administrerade trycksänkande glaukomläkemedel inte är lämpligt.

Öppenvinkelglaukom (grön starr) är en kronisk sjukdom som leder till att synnerven i ögat förtvinar. Sjukdomen är i regel förknippad med ett förhöjt tryck i ögat (intraokulärt tryck, IOP). Det förhöjda trycket beror på försvårat utflöde av kammarvatten ur ögat. Obehandlat öppenvinkelglaukom kan leda till försämrad syn eller blindhet. Okulär hypertoni innebär ett förhöjt intraokulärt tryck utan att det finns tecken på synnervsskada men tillståndet kan innebära en ökad risk för att utveckla öppenvinkelglaukom.

Roclanda är ett kombinationsläkemedel som innehåller en fast kombination av två aktiva substanser: latanoprost 50 mikrogram/milliliter och netarsudil 200 mikrogram/milliliter. Latanoprost är en så kallad prostaglandinanalog och netarsudil är en så kallad rho-kinashämmare. Bägge substanserna verkar genom att sänka det intraokulära trycket genom att öka utflödet av kammarvatten ur ögat.

Företaget har ansökt om en förmånsbegränsning som avser behandling av patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som inte tolererar betablockerare. TLV bedömer att Simbrinza (en fast kombination av brinzolamid och brimonidin) alternativt två separat administrerade trycksänkande glaukomläkemedel är möjliga jämförelsealternativ till Roclanda.

TLV konstaterar att flera kombinationer av två separat administrerade glaukomläkemedel har en lägre läkemedelskostnad än Roclanda. Företaget har inte kommit in med någon jämförelse mot sådana kombinationer och TLV utvärderar därmed endast patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som inte tolererar betablockerare och för vilka behandling med två separat administrerade trycksänkande glaukomläkemedel inte är lämplig. För denna patientgrupp bedömer TLV att Simbrinza är det relevanta jämförelsealternativet till Roclanda.

TLV bedömer, baserat på data från en indirekt jämförelse i form av en nätverksmetaanalys och internationella riktlinjer samt uttalande från TLV:s anlitade expert, att det är rimligt att utgå från att Roclanda inte har en sämre trycksänkande effekt än Simbrinza hos de patienter som inte tål betablockerare och för vilka behandling med två separat administrerade trycksänkande glaukomläkemedel inte är lämplig.

TLV utgår från en kostnadsjämförelse som visar att kostnaden för behandling med Roclanda är densamma som kostnaden för behandling med Simbrinza. TLV bedömer därför att kostnaden för Roclanda är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av den utvärderade patientgruppen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Roclanda endast subventioneras för patienter med glaukom eller förhöjt tryck i ögat som inte tolererar betablockerare och för vilka behandling med två separat administrerade trycksänkande glaukomläkemedel inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 18 november 2023.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2023