Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rizmoic ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rizmoic (naldemedin) för behandling av opioidorsakad förstoppning ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med otillräcklig effekt av laxermedel. För patienter som behandlas med opioiden oxikodon gäller subvention endast då kombinationsläkemedel innehållande oxikodon och naloxon har otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

Rizmoic är ett läkemedel som används vid behandling av opioidorsakad förstoppning. Opioider är smärtstillande läkemedel som kan ges vid medelsvår till svår smärta vid en mängd olika sjukdomar. Opioidorsakad förstoppning är den vanligaste biverkningen vid långvarig opioidanvändning, så som vid cancerrelaterad smärta. Rizmoic innehåller ämnet naldemedin som minskar opioidens förstoppande effekt i magtarmkanalen.

För patienter som behandlas med andra opioider än oxikodon bedömer TLV att Moventig är relevant jämförelsealternativ. TLV bedömer vidare att Rizmoic har jämförbar effekt med Moventig. TLV bedömer att kombinationsläkemedel innehållande oxikodon och naloxon är det mest relevanta jämförelsealternativet till Rizmoic för patienter som behandlas med opioiden oxikodon. Detta eftersom läkemedelskostnaden för kombinationsläkemedel innehållande oxikodon och naloxon är lägre än den för Moventig.

Mot bakgrund av att den kliniska effekten bedöms vara jämförbar mellan Rizmoic och relevant jämförelsealternativ baseras TLV:s hälsoekonomiska analys på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för att behandla med Rizmoic är lägre än läkemedelskostnaden för att behandla med Moventig.

I avsaknad av ett underlag för en jämförelse mellan Rizmoic och kombinationsläkemedel innehållande oxikodon och naloxon beslutar TLV att Rizmoic ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Det innebär att läkemedlet subventioneras för patienter med otillräcklig effekt av laxermedel och att subvention för patienter som behandlas med oxikodon endast gäller då kombinationsläkemedel innehållande oxikodon och naloxon har otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

På grund av en IT-attack var flera av TLV:s digitala tjänster och system otillgängliga när detta beslut meddelades. Tidpunkten för när beslutet ska börja tillämpas på apoteken har därför behövt skjutas fram. Beslutet tillämpas på apoteken tidigast från och med den 6 februari 2024 eller så snart det går därefter.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2024
Till toppen