Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Iktorivil, orala droppar, ingår i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning

Iktorivil, orala droppar, (klonazepam) för behandling av epilepsi ingår i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning från och med den 17 maj 2024. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behöver tilläggsbehandling av klonazepam och som antingen har behov av mycket låga doser och/eller små dosjusteringar, eller för vilka tabletter är olämpligt

Iktorivil, orala droppar, innehåller den aktiva substansen klonazepam och är godkänt för behandling av epilepsi. Epilepsi innebär att individen får anfall av muskelkramper eller medvetandepåverkan. Båda symtomen kan förekomma samtidigt. Epilepsianfall är symtom på underliggande sjukdomstillstånd i hjärnan och kan ha många olika grundorsaker. Iktorivil, orala droppar, används som tillägg till andra epilepsiläkemedel när dessa inte ger tillräcklig kontroll av anfallen.

TLV bedömer, mot bakgrund av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer och utlåtande från TLV:s kliniska anlitade expert, att det finns patienter som inte uppnår tillräcklig behandlingseffekt av andra tilläggsbehandlingar och för vilka det inte heller är lämpligt med behandling med klonazepam i tablettform. För dessa patienter bedömer TLV att Iktorivil, orala droppar, ska jämföras mot inget tillägg till standardbehandling.

Företagets hälsoekonomiska analys utgörs av en kostnadsjämförelse där läkemedelskostnaderna för behandling med Iktorivil, orala droppar, jämförs med den besparing i vårdresurser som behandlingen förväntas leda till. Företaget baserar sitt antagande om resursbesparing på utlåtanden från kliniska experter och har inte inkommit med någon ytterligare data till stöd för sitt antagande. TLV konstaterar att det föreligger stora osäkerheter med avseende på företagets antagande men bedömer med stöd av TLV:s anlitade kliniska expert att det är rimligt att anta att det uppstår en vårdresursbesparing för dessa patienter.

Resultatet i TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaderna för tilläggsbehandling med Iktorivil, orala droppar, är lika stora som besparingen i vårdresurser.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Iktorivil, orala droppar, subventioneras för patienter som behöver tilläggsbehandling av klonazepam och som antingen har behov av mycket låga doser och/eller små dosjusteringar, eller för vilka tabletter är olämpligt.

Beslutet gäller från och med den 17 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2024