Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Metopirone ingår i högkostnadsskyddet

Metopirone (metyrapon) för behandling av Cushings syndrom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2014.

Cushings syndrom (CS) är ett tillstånd som uppstår vid utdragen, felaktig och överflödig exponering för endogent kortisol. CS är en mycket ovanlig sjukdom. I Sverige lider cirka 630 patienter av CS. De kliniska konsekvenserna av CS är allvarliga och otillräckligt behandlad CS är ett livshotande tillstånd, varför sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.

Metyrapon är den aktiva substansen i Metopirone, en oral behandling som finns tillgänglig som kapslar om 250 mg. Metopirone verkar genom att inhibera omvandlingen av sista steget av kortisolsyntesen. Metropirone har en bred indikation för behandling av CS men är inte avsett att ersätta något av första linjens behandlingsalternativ utan ska snarare vara ett komplement till dessa före kirurgi, vid misslyckad kirurgi, när kirurgi inte är lämpligt eller i kombination med hypofysstrålning.

Mot bakgrund av patienternas svåra tillstånd och att företagets hälsoekonomiska modell talar för en rimlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår, föreligger tillräckligt starka skäl för att Metopirone ska ingå i läkemedelsförmånerna. Trots mycket stora osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget finner TLV att kostnaden för behandlingen, till det av företaget begärda priset, framstår som rimlig från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Metopirone ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2014.

Sidinformation


Publicerad
16 december 2014