Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lynparza ingår i högkostnadsskyddet

Särläkemedlet Lynparza (olaparib) som används i monoterapi (ensamt) för underhållsbehandling vid återfall i äggstockscancer hos patienter med en specifik mutation, BRCA, ingår från och med den 25 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

Äggstockscancer är en typ av cancer som uppstår från vävnaderna i en äggstock.
Lynparza är en s.k. PARP-hämmare, dvs. hämmar enzymerna humant poly (ADP ribos) polymeras (PARP).

I en studie (studie 19) har Lynparza i monoterapi visat på en förbättrad bättre progressionsfri överlevnad, det vill säga överlevnad utan att sjukdomen förvärras, jämfört med placebo i monoterapi hos patienter med BRCA-mutation. I en analys av total överlevnad sågs en ökad överlevnad med Lynparza jämfört med placebo. Skillnaden sågs endast om man inte räknar med de patienter som fick placebo och förvärrats i sjukdomen och därefter fick PARP-hämmare.

Enligt den hälsoekonomiska modellen är kostnaden per vunnet QALY av behandling med Lynparza jämfört med ”vänta och se” cirka 930 000 kronor i företagets grundscenario. TLV:s bedömning är att 964 000 kronor är den bästa uppskattningen av kostnad per vunnet QALY.
Osäkerheten i resultatet är hög och ligger främst i extrapolering av effektdata från begränsat studiematerial. Det råder även viss osäkerhet i vilken medeldos man bör räkna på.

På grund av osäkerheten i resultaten åläggs företaget att komma in med ett uppdaterat hälsoekonomiskt underlag till TLV i samband med när finala överlevnadsdata från studie 19 skickas in till EMA 2017. 

Beslutet gäller från och med den 25 februari 2015

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2015