Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zytiga ingår i högkostnadsskyddet

Zytiga (abirateron) som används för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2015.

Zytiga är avsett för patienter vars cancer har spridit sig från prostata till andra delar av kroppen (metastaserat) och

  • när behandling med så kallade hormonella läkemedel inte fungerar, men patienten har få eller inga symtom och ännu inte behövt behandlas med cellgift, eller
  • när behandling med såväl hormonella läkemedel som cellgift inte fungerar.

Zytiga ingår i högkostnadsskyddet för dessa patientgrupper. Zytiga används tillsammans med läkemedlet prednisolon.

Varje år diagnostiseras ungefär 9.000 nya fall av prostatacancer i Sverige, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all cancer som drabbar män. Cirka 90.000 patienter lever med sjukdomen. Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män med cirka 2.400 dödsfall årligen.  De patienter som är aktuella för behandling med Zytiga har drabbats av en hög svårighetsgrad av sjukdomen prostatacancer.

Kliniska studier har visat att patienter levde  cirka 4,5 månader längre vid behandling med Zytiga tillsammans med prednisolon jämfört med behandling med placebo tillsammans med prednisolon. Patienterna i gruppen som fick Zytiga tillsammans med prednisolon levde också längre tid innan sjukdomen förvärrades.

De vanligaste biverkningarna var låga kaliumnivåer i blodet samt högt blodtryck. Behandlingstiden var längre när läkemedlet användes före cellgiftsbehandling jämfört med användning efter cellgift.

Priset för Zytiga är dryga 26.000 kronor för 30 dagar. Läkemedlets behandlingslängd, effekt och patientantal är förknippade med osäkerhet, i synnerhet vid behandling före cellgiftsbehandling. En överenskommelse som slutits mellan landstingen och företaget medför att osäkerheterna kring behandlingstid och behandlingsresultat minskar.

Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår kan med överenskommelsen i beaktande uppskattas till 700.000 kronor för behandling före cellgiftsbehandling och för behandling efter cellgift förväntas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara ännu lägre.

Beslutet gäller från och med den 1 juni 2015.

Från och med den 1 juli 2015 ingår också Xtandi i läkemedelsförmånerna. Xtandi har samma användningsområde. Jämfört med varandra anser TLV att Xtandi och Zytiga är att betrakta som två likvärdiga alternativ sett till behandlingseffekt. TLV kan inte dra slutsatsen att det skulle vara en skillnad i kostnadsbilden mellan de två läkemedlen (se dokumentet Samlad bedömning av Xtandi och Zytiga).

NT-rådet har rekommenderat användning av antingen Xtandi eller Zytiga efter en helhetsbedömning av TLV:s subventionsbeslut och respektive läkemedels sidoöverenskommelse. Båda läkemedlen ingår också i nationellt ordnat införande.

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2015