Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lenvima ingår i högkostnadsskyddet

Lenvima (lenvatinib) som är avsett för behandling av vuxna patienter med växande, lokalt framskriden eller spridd, differentierad sköldkörtelcancer, som inte svarar på behandling med radioaktivt jod, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 december 2015.

Det finns flera typer av sköldkörtelcancer varav den differentierade typen är vanligast förekommande. Vissa av patienterna i denna grupp svarar inte på behandling med radioaktivt jod, vilket bidrar till mer aggressiva tumörer. Tillståndet är svårbehandlat, fortskridande, saknar bot och leder till en förtidig död.

I en indirekt jämförelse mot Nexavar har det visat sig att det tar längre tid innan tillståndet förvärras med Lenvima. En längre total överlevnad har inte kunnat påvisas.

I underlaget ingår även en hälsoekonomisk jämförelse av Lenvima med bästa möjliga omvårdnad. Både jämfört med Nexavar och med bästa möjliga omvårdnad beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara mycket hög. Kostnaden ligger dock inom spannet för vad TLV tidigare bedömt vara rimligt med hänsyn taget till sjukdomens svårighetsgrad.

Det finns behov av ytterligare ett behandlingsalternativ för patienterna, vilket inte minst beror på att biverkningsprofilen delvis skiljer sig åt mellan Lenvima och Nexavar.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lenvima ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 december 2015.

Sidinformation


Publicerad
8 december 2015