Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xalkori ingår i högkostnadsskyddet

Xalkori (crizotinib) används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer som har en specifik förändring eller defekt i en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK). Xalkori ingår i högkostnadsskyddet från och med den 17 juni 2016.

Lungcancer är den största orsaken till cancerrelaterad död världen över. De flesta lungcancerfallen, 85 procent, är av typen icke småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer NSCLC). Svårighetsgraden bedöms vara mycket hög.

Xalkori fick i februari 2014 subvention för behandling i andra linjen, med begränsning och villkor. Eftersom Xalkori i och med detta beslut även subventioneras i första linjen, bedömer TLV att det tidigare uppföljningsvillkoret i andra linjen inte längre är nödvändigt.

I underlaget ingår en hälsoekonomisk jämförelse mot kemoterapi. Jämfört med kemoterapi beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår vara hög. Med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad kan dock en så hög kostnad anses vara rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xalkori ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Beslutet gäller från och med den 17 juni 2016.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2016