Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Parsabiv ingår i högkostnadsskyddet

Parsabiv (etelkalcetid) injektionsvätska, för behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med hemodialys ingår i högkostnadsskyddet.

Sekundär hyperparatyreoidism innebär en ökad insöndring av bisköldkörtlarnas hormon parathormon (PTH) till blodet. Vid kronisk njursjukdom ger kvarhållande av fosfat och minskad bildning av vitamin D i njurarna upphov till låga kalciumnivåer i kroppen vilket stimulerar till ökad insöndring av PTH. Vid tillståndet är PTH-, fosfat- och kalciumvärden förhöjda hos patienterna vilket leder till ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom och död hos patienter med kronisk njursjukdom.

Parsabiv innehåller den aktiva substansen etelkalcetid och är en injektionsvätska som ges 3 gånger per vecka i samband med dialys, vid återgivningen av blodet eller intravenöst efter avslutad dialys.

TLV bedömer att Mimpara (cinacalcet) tabletter utgör relevant jämförelsealternativ till Parsabiv.

Parsabiv har i kliniska studier visat en effektfördel mot både placebo och Mimpara i förmåga att sänka PTH-värdet. Biverkningsprofilen bedömdes vid godkännandet vara som förväntat för läkemedelsgruppen kalcimimetika och överlag jämförbar med Mimpara. Det finns inget fastställt samband mellan en specifik nivå eller procentuell sänkning av PTH-värde och påverkan på överlevnad och det råder osäkerhet kring påverkan på kliniskt betydelsefulla utfall som hjärt-kärlsjukdom och död vid behandling med kalcimimetika. Mot bakgrund av detta gör TLV bedömningen att effekten med avseende på dessa utfall är likvärdig mellan Parsabiv och Mimpara.

TLV bedömer att kostnaden för den samlade användningen av Parsabiv kommer att vara i jämförbar nivå med Mimpara.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Parsabiv injektionsvätska ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2017.

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2017