Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prevymis ingår i högkostnadsskyddet

Prevymis (letermovir) används som förebyggande behandling mot återaktivering av cytomegalovirus (CMV) och CMV‑sjukdom hos vuxna CMV‑seropositiva patienter som genomgår en allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Prevymis ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 maj 2020.

Cytomegalovirus (CMV) finns i kroppen hos de flesta människor, utan att ge upphov till några symtom. Viruset kan dock återaktiveras när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan leda till en ökad sjuklighet och risk att dö. Detta är vanligt för patienter med blodcancer där immunförsvaret försvagas i samband med en stamcellstransplantation. Återaktivering kan också leda till det svårare tillståndet CMV-sjukdom, vilket dock är ovanligt med nuvarande behandling mot CMV-sjukdom, som sätts in efter att en CMV-återaktivering har konstaterats.

Prevymis är en förebyggande behandling som sätts in direkt efter en HSCT. Studier har visat att Prevymis minskar antalet patienter där CMV återaktiveras. För de patienter som ändå drabbas, sker detta vid en senare tidpunkt när patienten är mindre sårbar. Att skjuta fram tiden för återaktivering av CMV är förknippat med en bättre överlevnad.

Svårighetsgraden för patientgruppen bedöms vara hög. Nuvarande behandling sätts in först när CMV redan återaktiverats. Den har också uttalade biverkningar som benmärgstoxicitet och fördröjning av att de transplanterade cellerna börjar växa och dela sig. Patienter som kommer att behandlas med Prevymis är sköra på grund av sin blodcancer.

Eftersom det hittills har saknats förebyggande behandling mot återaktivering av CMV, bedömer TLV att Prevymis ska jämföras med ingen förebyggande behandling.

I den hälsoekonomiska analysen följs de överlevande patienterna upp över ett livstidsperspektiv. TLV bedömer att det finns osäkerheter i hur stor effekt på överlevnad Prevymis har. TLV har därför utfört flera analyser, vilka visar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår befinner sig i ett spann mellan omkring 200 000 och 600 000 kronor.

TLV bedömer att kostnaden för användning av Prevymis är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen utifrån tillståndets svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Prevymis ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 15 maj 2020.

Sidinformation


Publicerad
18 maj 2020