Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Piqray ingår i högkostnadsskyddet

Piqray (alpelisib) som används för att behandla vissa former av bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 maj.

Piqray används för att behandla kvinnor efter klimakteriet (postmenopausalt), och män, med så kallad hormonreceptorpositiv (HR-positiv), human epidermal receptor negativa (HER2-negativ) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. En PIK3CA-genmutation ska förekomma hos tumören och sjukdomen ska ha fortskridit eller recidiverat, det vill säga att tumören har kommit tillbaka, angripit närliggande vävnad eller spridit sig till andra organ, under eller efter en hormonbaserad behandling. Piqray ska användas i kombination med substansen fulvestrant som är en typ av hormonbaserad behandling.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Mutationer i genen för PIK3CA förväntas förkomma hos ungefär 40 procent av patienter med HR-positiv och HER2-negativ bröstcancer. Mutationer i PIK3CA-genen kan bidra till uppkomst och tillväxt av tumör. Piqray hejdar tumörtillväxten och dödar cancerceller med PIK3CA-genmutation. I studier på patienter med bröstcancer med PIK3CA-mutation har man visat att tiden förlängdes till dess att sjukdomen förvärrades, när hormonbaserad behandling användes tillsammans med Piqray, jämfört med enbart hormonbaserad behandling.

TLV bedömer att Kisqali är relevant jämförelsealternativ för de patienter som är tänkt att behandlas med Piqray. Utifrån de studier som företaget har skickat in, bedömer TLV att effekten mellan Piqray och Kisqali är jämförbar.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaderna för behandling med Piqray är i nivå med kostnaderna för behandling med Kisqali.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Piqray ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 maj 2021.

Sidinformation


Publicerad
21 maj 2021