Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Trimbow inhalationspulver ingår i högkostnadsskyddet

Trimbow inhalationspulver (beklometasondipropionat, formoterol, glykopyrronium), som används för regelbunden behandling av KOL hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet.

Trimbow inhalationspulver är ett läkemedel som används vid behandling av måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. KOL är en lungsjukdom som långsamt blir värre. Sjukdomen orsakas av inflammation i de små luftvägarna vilket resulterar i en nedsatt lungfunktion, ihållande hosta och andnöd. Samsjuklighet är vanlig, framför allt med hjärt-kärlsjukdomar.

Trimbow inhalationspulver är en trippelkombinationsbehandling som innehåller en inflammationsdämpande substans, beklometasondipropionat, och två luftrörsvidgande substanser, formoterol och glykopyrronium. Dessa substanser ingår i andra KOL-läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet.

TLV bedömer att Trelegy Ellipta utgör relevant jämförelsealternativ till Trimbow inhalationspulver. TLV bedömer också att den kliniska effekten är jämförbar mellan Trimbow inhalationspulver och Trelegy Ellipta eftersom båda preparaten är trippelkombinationer som innehåller samma, väl kända, klasser av substanser i jämförbara doser. Dessutom har både Trimbow och Trelegy Ellipta beredningsformen inhalationspulver och är avsedda för att behandla KOL.

TLV har därför gjort en kostnadsjämförelse mellan produkterna som visar att läkemedelskostnaden per dag är lägre än för jämförelsealternativet.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Trimbow inhalationspulver ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Av förmånslagen framgår att TLV:s beslut gäller omedelbart om inte annat beslutas. På grund av rådande IT-störningar behöver tidpunkten för när beslutet ska börja tillämpas på apoteken skjutas fram. Beslutet ska därför börja gälla tidigast från och med den 13 juli 2021 eller snarast möjligt därefter.

Sidinformation


Publicerad
12 juli 2021