Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tukysa ingår i högkostnadsskyddet

Tukysa (tukatinib) för behandling av så kallad HER2-positiv lokalt avancerad eller spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 maj.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och utgör ungefär 30 procent av all kvinnlig cancer.

Inför val av läkemedelsbehandling undersöks tumörens uttryck av behandlingsprediktiva och prognostiska biomarkörer, bland annat fastställs förekomst av human epidermal tillväxtfaktorreceptor (HER) 2 över en viss nivå (överuttryck) på cellytan av cancercellerna (HER2-positiv). Målet med HER2-bestämning är att kunna förutsäga kliniskt svar vid HER2-riktad behandling.

Målgrupp för behandling med läkemedlet Tukysa, som ges i kombination med de aktiva substanserna trastuzumab och kapecitabin, är patienter med HER2-positiv, lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer som tidigare provat minst två andra behandlingar mot HER2-positiv cancer. Aktiv substans i Tukysa är tukatinib, en HER2/3-proteintyrosinkinashämmare, som blockerar tillväxtstimulerande signaler inuti cellen och gör att tumörcellerna så småningom dör.

Företagets subventionsansökan avser hela den godkända indikationen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) anser att svårighetsgraden för aktuellt tillstånd är mycket hög. Tidigare behandlad spridd (fjärrmetastasering) eller bröstcancer som inte går att operera är för de flesta är en obotlig sjukdom som leder till död i förtid.

TLV bedömer att trastuzumab i kombination med kemoterapi (cytostatika) är det relevanta jämförelsealternativet för de patienter som är tänkta att behandlas med Tukysa. Cytostatika ska innehålla de aktiva substanserna vinorelbin eller kapecitabin.

Data om behandlingseffekt baseras på en randomiserad och placebokontrollerad direkt jämförande studie med en av TLV:s relevanta jämförelsealternativ. I studien fann man att patienter som fått tilläggsbehandlingen med Tukysa lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som enbart får trastuzumab i kombination med kapecitabin. Även den totala överlevnadstiden var bättre efter tilläggsbehandlingen med Tukysa. Utifrån de studiedata som företaget har skickat in, tillsammans med sin ansökan bedömer TLV att evidensen för en kliniskt relevant behandlingseffekt är god.

Hälsoekonomiska underlag från företaget jämför Tukysa, i kombination med trastuzumab och kapecitabin, med endast trastuzumab i kombination med kapecitabin. TLV bedömer osäkerheten i företagets hälsoekonomiska analys som hög. Det beror främst på osäkerheter gällande Tukysas långvariga behandlingseffekt.

Så kallade trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Tukysa som innebär att behandlingskostnaderna för Tukysa minskar. Sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag. Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Tukysa är rimlig i förhållande till nyttan för patienter med HER2 positiv lokalt avancerad eller spridd bröstcancer som tidigare fått minst 2 tidigare anti-HER2-riktade behandlingsregimer.

Mot bakgrund av ovanstående har TLV beslutat att Tukysa ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 maj 2022.

Sidinformation


Publicerad
28 april 2022