Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Farydak ingår i högkostnadsskyddet

Farydak (panobinostat) för behandling av vuxna patienter med återfall av och/eller behandlingsresistent multipelt myelom och som fått minst två tidigare behandlingar, inklusive bortezomib och ett så kallat immunmodulerande läkemedel, ingår i högkostnadsskyddet.

Multipelt myelom är en form av cancer som drabbar plasmaceller i benmärgen som är en typ av vita blodkroppar. Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år med en medianålder på 72 år när man får sin diagnos. Sjukdomen leder till komplikationer i flera olika organ med symtom som blodbrist, smärtor, infektionskänslighet och njurpåverkan.

TLV bedömer svårighetsgraden för multipelt myelom som mycket hög då tillståndet är fortskridande (progredierande), medför sänkt livskvalitet, inte går att bota och leder till en för tidig död. Behandlingen av patienter med återfall av multipelt myelom syftar till att stabilisera patientens sjukdom och därmed förlänga livet.

Farydak innehåller den aktiva substansen panobinostat som hör till en grupp läkemedel som kallas deacetylashämmare. Farydak förhindrar tillväxt av plasmaceller och minskar antalet cancerceller. Farydak används alltid tillsammans med två andra läkemedel, bortezomib och dexametason.

TLV bedömer att Imnovid (pomalidomid) i kombination med dexametason, Imnovid i kombination med bortezomib och dexametason samt Imnovid i kombination med cyklofosfamid och dexametason är relevanta behandlingsalternativ till behandling med Farydak i kombination med bortezomib och dexametason. Utifrån befintligt underlag gör TLV bedömningen att det inte finns tillräcklig evidens som visar att någon av behandlingarna är bättre än den andra.

Farydak, i kombination med bortezomib och dexametason, har en kostnad som är 15 000 kronor lägre per treveckorsperiod jämfört med Imnovid i kombination med bortezomib och dexametason. Även jämfört med de två övriga Imnovidkombinationerna är kostnaden lägre för Farydakkombinationen, framför allt vid behandlingstider som är längre än 24 veckor.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Farydak ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 16 december 2022.

Underlag till beslut publiceras inom kort.

Sidinformation


Publicerad
16 december 2022
Till toppen