Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lupkynis ingår i högkostnadsskyddet

Lupkynis (voklosporin) för behandling av vuxna patienter med aktiv systemisk lupus erythematosus (SLE)-nefrit av klass III, IV eller V (inklusive blandad klass III/V och IV/V), i kombination med mykofenolatmofetil (MMF), ingår i högkostnadsskyddet.

SLE är en kronisk, obotlig inflammatorisk reumatisk sjukdom som drabbar olika organ. SLE-nefrit är en svår form av SLE som angriper njurarna och ger njurinflammation. Symtomen är ofta tysta och smärtfria som till exempel proteiner, blod eller immunceller i urinen, men kan även innebära svullnade kroppsdelar och högre risk för infektioner. Patienter med SLE-nefrit återfaller ofta i sjukdom trots behandling.

TLV bedömer svårighetsgraden för SLE-nefrit som hög. SLE innebär en förhöjd risk för depression, ångest, nedsatt livskvalitet och förtidig död. Patienter med SLE-nefrit uppvisar liknande livskvalitet och dödlighet som patienter med SLE.

Lupkynis innehåller den aktiva substansen voklosporin som är ett immunhämmande medel.

TLV bedömer att inget tillägg till standardbehandling, som består av MMF och prednisolon, utgör relevant jämförelsealternativ till Lupkynis som tillägg till standardbehandling. Utifrån företagets kliniska underlag bedömer TLV att Lupkynis som tillägg till standardbehandling sänker proteinvärden i urinen mer än vad enbart standardbehandling gör. En sänkning av proteinvärden skulle kunna leda till bättre njurfunktion.

TLV:s hälsoekonomiska analys visar att kostnaden för Lupkynis är i nivå med vad TLV vanligtvis bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Lupkynis ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 februari 2023.

Sidinformation


Publicerad
24 februari 2023