Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tranylcypromine Glenmark, filmdragerade tabletter, ingår i högkostnadsskyddet

Tranylcypromine Glenmark (tranylcypromin) för behandling av vuxna med svåra depressiva episoder där optimerad standardbehandling med två antidepressiva läkemedel (inklusive tricykliska antidepressiva medel) och effektförstärkning med till exempel litium, givit ett otillräckligt behandlingssvar, ingår nu i högkostnadsskyddet.

Depression definieras som ett tillstånd som varat under mer än två veckor och där nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse är viktiga symtom. Andra symtom kan vara förlust av självtillit, skam och skuldkänslor, tankar på döden eller självmordstankar, sömnsvårigheter och aptitförändring.

Tillståndet kan variera från lindrigt till mycket svårt med överhängande självmordsrisk. Hos personer med svår depression är funktionsförmågan och livskvaliteten kraftigt nedsatt, vilket medför stora svårigheter att klara vardagslivet och de dagliga aktiviteterna. Patienter som inte svarar på två väl genomförda behandlingsförsök med antidepressiva läkemedel har en behandlingsresistent depression.

Behandlingsresistent svår depression är ett kroniskt tillstånd med lång varaktighet med risk för återinsjuknande efter att symtomen avtagit. Patienterna har kraftigt nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet samt en högre dödlighet jämfört med andra patienter med depression.

Tranylcypromine Glenmark är ett läkemedel som förhindrar nedbrytning av signalsubstanser i nervsystemet vilket kan förbättra depressionssymtomen.

Eftersom det saknas kliniskt relevanta behandlingsalternativ för de patienter som Tranylcypromine Glenmark är avsett för bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ är ingen behandling.

TLV bedömer att kostnaden är Tranylcypromine Glenmark är rimlig baserat på tillståndets svårighetsgrad och den nytta behandlingen förväntas ge.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Tranylcypromine Glenmark ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 25 augusti 2023.

Sidinformation


Publicerad
30 augusti 2023