Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Abbonate, filmdragerade tabletter, ingår i högkostnadsskyddet

Abbonate (tranylcypromin) för behandling av svåra depressiva episoder hos vuxna patienter med behandlingsresistent egentlig depression som inte har svarat på adekvat standardbehandling med minst två antidepressiva läkemedel (inklusive tricykliska antidepressiva) och effektförstärkning med exempelvis litium ingår i högkostnadsskyddet.

Depression definieras som ett tillstånd som varat under mer än två veckor och där nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse är viktiga symtom. Andra symtom kan vara förlust av självtillit, skam och skuldkänslor, tankar på döden eller självmordstankar, sömnsvårigheter och aptitförändring.

Tillståndet kan variera från lindrigt till mycket svårt med överhängande självmordsrisk. Hos personer med svår depression är funktionsförmågan och livskvaliteten kraftigt nedsatt, vilket medför stora svårigheter att klara vardagslivet och de dagliga aktiviteterna. Patienter som inte svarar på två väl genomförda behandlingsförsök med antidepressiva läkemedel har en behandlingsresistent depression.

Behandlingsresistent svår depression är ett kroniskt tillstånd med lång varaktighet med risk för återinsjuknande efter att symtomen avtagit. Patienterna har kraftigt nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet samt en högre dödlighet jämfört med andra patienter med depression.

Abbonate är ett läkemedel som förhindrar nedbrytning av signalsubstanser i nervsystemet vilket kan förbättra depressionssymtomen.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Abbonate är Tranylcypromine Glenmark. Detta eftersom Tranylcypromine Glenmark innehåller samma aktiva substans och har samma användningsområde som Abbonate och finns att tillgå i högkostnadsskyddet.

Både Abbonate och Tranylcypromine Glenmark är godkända för försäljning baserade på väletablerad användning vid svåra depressiva episoder. TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan dessa två produkter.

Vid samma dosering och behandlingslängd är läkemedelskostnaden för Abbonate lägre än läkemedelskostnaden för Tranylcypromine Glenmark.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Abbonate ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 september 2023.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2023