Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Anoro Ellipta ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention för vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol) ingår sedan 2014 i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter som inte fått tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika (LAMA) eller långverkande beta 2-agonister (LABA) som monoterapi. Nu subventioneras Anoro Ellipta i stället genom en generell subvention.

KOL är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt luftflöde i luftrören. Sjukdomen ger även förändringar i lungvävnaden vilket leder till ett sämre utbyte mellan syre och koldioxid. Sjukdomen går att förebygga, och med icke-farmakologisk och farmakologisk behandling kan symtom och prognos förbättras.

Anoro Ellipta används som underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med KOL. Produkten Anoro administreras genom inhalatorn Ellipta och innehåller en fast kombination av de aktiva substanserna umeklidinium och vilanterol. Substanserna verkar muskelavslappnande på luftrören vilket hjälper patienter med KOL att andas lättare.

Baserat på nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket bedömer TLV att en LAMA eller LABA i monoterapi alternativt en kombinationsbehandling med LAMA+LABA utgör kliniskt relevanta behandlingsalternativ för patienter som är aktuella för behandling med Anoro Ellipta.

I jämförelse med andra kombinationsläkemedel har TLV tidigare bedömt att Anoro Ellipta är kostnadseffektivt (dnr 2949/2014). TLV bedömer, i likhet med företaget, att vid behandling med LAMA eller LABA i monoterapi är relevant jämförelsealternativ till Anoro Ellipta läkemedlet Braltus.

TLV bedömer att Anoro Ellipta har en kliniskt relevant och bättre effekt på lungfunktion än Braltus.

För att visa att kostnaden för Anoro Ellipta är rimlig har företaget inkommit med en hälsoekonomisk analys i form av en kostnadsnyttoanalys. I analysen jämförs kostnader och nytta av behandling med Anoro Ellipta mot kostnader och nytta av behandling med Braltus hos patienter med KOL.

TLV har identifierat ett antal osäkra antaganden i företagets inkomna analys kopplade till behandlingslängd samt överlevnad. Resultaten från TLV:s analyser visar dock att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är lägre än den nivå som TLV vanligtvis bedömer som rimligt för sjukdomar med hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Anoro Ellipta ska ingå i högkostnadsskyddet med en generell subvention.

Beslutet gäller från och med den 18 november 2023.

Sidinformation


Publicerad
17 november 2023