TLV logotyp
TLV logotyp

Cerazette

LFN beslutar att minipillret Cerazette ska ingå i läkemedelsförmånerna. Företaget Organon AB har tidigare ansökt om subvention, men fick då avslag. Sedan nya studier föranlett en ändring av läkemedlets produktresumé har företaget på nytt ansökt om subvention, vilket LFN nu beviljat.

Ett av de huvudsakliga argumenten när Organon AB först ansökte om subvention var att Cerazette har en verkningsmekanism som skiljer sig mot andra minipiller och därför har en bättre säkerhet än motsvarande produkter på marknaden. Nämnden fann dock att fördelarna med Cerazette inte var dokumenterade och avslog i april 2003 ansökan. Företaget överklagade då beslutet till länsrätten. Sedan nya studier alltså föranlett en ändring av läkemedlets produktresumé, har företaget dragit tillbaka sitt överklagande och på nytt ansökt om subvention.

Utifrån den nya information som tillkommit har LFN gjort bedömningen att Cerazette är ett minipiller med en säkerhet och ett doseringsförfarande som har fördelar gentemot andra minipiller. Det ger bland annat en minskad risk för ofrivillig graviditet. Det har även en fördel i förhållande till kombinerade p-piller genom att det kan användas av patienter som löper högre risk att drabbas av blodpropp vid behandling med östrogen.

Cerazette kan antas vara kostnadseffektivt om huvuddelen av användarna kommer att utgöras av dem som idag använder minipiller, vilket företaget antar i sin ansökan. Huruvida antagandet är realistiskt kommer att visa sig med tiden. LFN finner ändå att förutsättningarna i lagen om läkemedelsförmåner kan anses uppfyllda och har därför beviljat subvention för Cerazette.

Publicerad 30 augusti 2004